เนื่องจากการเข้าถึง Alfresco Share นั้น เราสามารถเข้าถึงได้โดย http://hostname/share แต่ถ้าเราต้องการให้ใส่เพียงชื่อ host แล้วไปที่ application ทันที สามารถทำได้โดย ไปที่ file /tomcat/webapps/ROOT/index.jsp เพิ่ม response.sendRedirect("/share/"); เข้าไปดังรูป

null

จากนั้น restart alfresco

sudo service alfresco restart

ทดลองเข้า alfresco โดยไม่ต้องใส่ /share ระบบจะ Redirect ไป /share ให้เองอัตโนมัติ

null

Comments are closed.