ครั้งนี้เราจะมาลองสร้าง Video Streamming Service จาก Camera Module ใน Raspberry Pi กัน เราจะใช้ MJPG-streamer มาช่วยในการสร้าง เริ่มต้นจากต่อ Camera Module ให้เรียบร้อย จากนั้น build MJPG-streamer ดังนี้

ติดตั้ง compiler ที่ต้องใช้กันก่อน

sudo apt-get install libjpeg8-dev imagemagick libv4l-dev make gcc git cmake g++

เอาโค้ดจาก get repository มาใช้

git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git

จากนั้นสั่ง make


cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental

make mjpg_streamer input_file.so output_http.so input_uvc.so

sudo mkdir /usr/local/mjpg-streamer

sudo cp mjpg_streamer /usr/local/mjpg-streamer

sudo cp output_http.so input_file.so input_uvc.so /usr/local/mjpg-streamer

sudo cp -r www /usr/local/mjpg-streamer

ตั้งค่า upstart

cd /etc/init.d

sudo wget http://www.repetier-server.com/en/software/extras/mjpgstreamer-init-debian/mjpgstreamer

sudo chmod 755 mjpgstreamer

sudo update-rc.d mjpgstreamer defaults

ติดตั้ง v4l utils เพิ่มเติม

sudo apt-get install v4l-utils

สั่งโหลด kernel driver ดังนี้

sudo modprobe bcm2835-v4l2

จากนั้นสั่ง start MJPG-streamer ดังนี้

sudo /etc/init.d/mjpgstreamer start

ดูสถานะว่า MJPG-streamer ทำงานหรือไม่

sudo /etc/init.d/mjpgstreamer status

ถ้าสถานะ OK ก็เปิดเว็บเบราเซอร์ไปที่ http://your-ip-address:8080 ได้เลยก็จะเจอหน้าจอแบบนี้

สำหรับการใส่ค่าลงใน Repitier Server ใช้ streaming url ดังนี้ http://your-ip-address:8080/?action=stream เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้ว

Comments are closed.