ก่อนที่เราจะไปใช้ Nmap เรามารู้จักข้อมูลของ Port ในเบื้องต้นกันก่อน Port คือหมายเลขที่ใช้ระบุประเภของการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะมีช่วงหมายเลขตั่งแต่ 1 ถึง 65535 โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้

 • Well-Know Port 1 ถึง 1023 เป็น Port มาตราฐานที่ใช้งานควบคุมการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ
 • Registered Port 1024 ถึง 49151 เป็น Port ที่ใช้งานกับรูปแบบการให้บริการต่างๆโดยที่มีหน่วยงานควบคุมดูแลคือ IANA
 • Dynamic Port 49152 ถึง 65535 เป็น Port ที่อนุญาติให้ผ็ใช้งานสามารถนำไปกำหนดการใช้งานได้เอง

หมายเลข Port ที่สำคัญมีดังนี้

 • 20 : FTP data
 • 21 : FTP control port
 • 22 : SSH
 • 23 : Telnet
 • 25 : SMTP
 • 43 : WHOIS protocol
 • 53 : DNS services
 • 67 : DHCP server port
 • 68 : DHCP client port
 • 80 : HTTP
 • 110 : POP3 mail port
 • 113 : Ident authentication services on IRC networks
 • 143 : IMAP mail port
 • 161 : SNMP
 • 194 : IRC
 • 389 : LDAP port
 • 443 : HTTPS
 • 587 : SMTP message submission port
 • 631 : CUPS printing daemon port

สำหรับ Port อื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
มาใช้ Nmap กันเริ่มด้วยการติดตั้งด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install nmap

ลองใช้งานคำสั่งต่างๆของ Nmap ดังนี้
คำสั่งในการเรียกดูระบบปฏิบัติการใช้คำสั่ง

sudo namp –O ip_address

โดยทำการเปลี่ยนค่า ip_address เป็นหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ต้องการเช่น

sudo namp –O 192.168.1.45

คำสั่งในการค้นหาเครื่องที่มีการทำงานอยู่แบบกำหนดช่วง IP Address ใช้คำสั่ง

sudo nmap -sP network_address_range

โดยทำการใส่ค่าช่วงหมายเลข IP Address ที่ต้องการหรือ Subnet ที่ต้องการเช่น

sudo nmap -sP 192.168.1.45-55

หรือ

sudo namp –sP 192.168.1.45/24

คำสั่งในการค้นหาโดยระบุหมายเลข Port ใช้คำสั่ง

sudo nmap -p port_number ip_address

โดยทำการเปลี่ยนค่า port_number เป็นหมายเลข Port ที่ต้องการและ ip_address เป็นหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ต้องการเช่น

sudo nmap -p 80 192.168.1.45

คำสั่งในการค้นหาการเชื่อมต่อแบบ TCP ใช้คำสั่ง

sudo nmap -sT ip_address

คำสั่งในการค้นหาการเชื่อมต่อแบบ UDP ใช้คำสั่ง

sudo nmap -sU remote_host

คำสั่งในการค้นหา Version ของ Service ที่ทำงานอยู่ใช้คำสั่ง

sudo nmap -PN -p port_number -sV remote_host

Comments are closed.