เริ่มด้วยการติดตั้ง Docker ผ่าน curl กันก่อน
ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ติดตั้ง Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker run --name local_registry -p 5000:5000 registry

อนุญาตให้มีการใช้งาน Local Registry ด้วยคำสั่ง

echo 'DOCKER_OPTS="--insecure-registry 172.17.42.1:5000"' | sudo tee -a /etc/default/docker

รีสตารท์ Docker ด้วยคำสั่ง

sudo restart docker

เริ่มต้นการทำงานของ Container local_registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker start local_registry

ทำการ Pull Image Ubuntu จาก Docker Hub มาเก็บไว้ในเครี่องเพื่อทดสอบการ Push ไปยัง Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker pull ubuntu:14.10

ทำการกำหนด Tag ให้กับ Image ด้วยคำสั่ง

sudo docker tag ubuntu:14.10 172.17.42.1:5000/ubuntu:14.10

ทำการ Pull Image ไปยัง Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker push 172.17.42.1:5000/ubuntu:14.10

ตรวจสอบ Image ใน Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker search 172.17.42.1:5000/Ubuntu

จะพบกับ Repository Ubuntu ดังภาพ

ลบ Image Ubuntu ก่อนทำการลอง Pull Image จาก Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker rmi 172.17.42.1:5000/ubuntu:14.10

sudo docker rmi ubuntu:14.10

Pull Image จาก Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker pull 172.17.42.1:5000/ubuntu:14.10

ตรวจสอบว่าได้ทำการ Pull Image มาด้วยคำสั่ง

sudo docker images

Comments are closed.