Kolab เป็นโปรแกรมที่ไว้ช่วยบริหารจัดการงานในองค์กรที่รวมความสามารถต่างๆไว้ เช่น การจัดการตารางนัดหมาย การจัดการอีเมล และ การแบ่งปันไฟล์เอกสาร เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมของ Kolab สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://kolab.org มาเริ่มติดตั้ง Kolab ใน Docker กัน
ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ทำการดาวน์โหลด Image ชอง kolab ด้วยคำสั่ง

sudo docker pull tpokorra/kolab31_centos6

สั่ง Run Container ด้วยคำสั่ง

kolab=$(sudo docker run --name centos6_kolab31 -p 443:443 -h kolab31.test.example.org -d -t -i tpokorra/kolab31_centos6)

เข้าไปใน Container เพื่อสั่งให้ Kolab ทำงานด้วยคำสั่ง

docker attach $kolab

/root/start.sh

กดปุ่ม Ctrl+p+q บนแป้นพิมพ์เพื่อออกจาก Container วิธีการเช้าใช้งานในส่วนของ Webadmin เปิดเว็บเบราเซอร์แล้วไปที่ https://server_ip/kolab-webadmin เช่น https://172.21.14.88/kolab-webadmin ก็จะพบกับหน้าแรกของ Kolab ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานดังนี้

  • Username : cn=Directory Manager
  • Password : test

ไปที่ Users แล้วทดลองสร้าง User ขึ้นมา

เช้าใช้งานในส่วนของ Webmail เปิดเว็บเบราเซอร์แล้วไปที่ https://server_ip/ roundcubemail เช่น https://172.21.14.88/roundcubemail ใส่ Username และ Password ของ User ที่ได้สร้างขึ้นใหม่

Comments are closed.