Thai Open Source เปิดบริการสอบถามปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สผ่านบริการใหม่ Ask! TOSS มีคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สามารถสอบถามปัญหาหรือค้นหาคำตอบของคำถามที่คุณสนใจได้ หากคุณคุณใช้ซอฟต์แว์โอเพนซอร์สแล้วติดปัญหาไม่รู้จะถามใคร ใช้บริการ Ask! TOSS ได้

Comments are closed.