สามารถลบ Suriyan ได้ โดยใช้แผ่นติดตั้ง Suriyan หรือแผ่น Recovery ทั่วไป ทำการลบ Partition ของ Suriyan ออก (เป็นชนิด Linux ext4 และ Linux swap) จากนั้นหากติดตั้ง Microsoft Windows อยู่จะต้องนำแผ่นติดตั้ง Windos มาเข้าสู่ recovery mode แล้วกู้ bootloader โดยใช้คำสั่ง fixmbr (XP) bootrec /fixmbr (Vista/7)

Comments are closed.