สามารถทำได้โดยใช้โมดูล notifications http://drupal.org/project/notifications ซึ่งจะต้องใช้กับ messaging http://drupal.org/project/messaging และ token http://drupal.org/project/token เมื่อเสร็จแล้วให้เข้าไปตั้งค่าที่

Administer>Messaging & Notifications>Messaging settings

รูปภาพ

Comments are closed.