หลังจากเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง ก็ได้เวลาคลอดเสียทีสำหรับบอร์ดใหม่ของซิป้า โดยในวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ลาออกจำนวน 7 คน ดังนี้ 

  • นายสมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการประกอบด้วย

  • นายปริน  ชนันทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • พลเอก โสภณ  เวคะวากยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
  • นายฐากูร  อุชชิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • นายพิริยะ  โตสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • นางสาวธนาภรณ์  เอกตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  2551 เป็นต้นไป

 

บอร์ดใหม่กับการส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไป

 

 

Comments are closed.