ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จัดงานสัมนาหัวข้อ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วย Open Source" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจทั้งหมด 7 หัวข้อ บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำจากหน่วยงานต่างๆ มีเนื้อหาดังนี้

เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่มีการใช้ Open Source ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการทำให้เกิดมาตรฐานมีการส่งเสริมให้มี Software ที่มีประโยชน์ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
โดย : คุณไพฑูรย์  บุตรี ผู้จัดการฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า

เพิ่มประสิทธิภาพแบบรัดเข็มขัดด้วย "Open source" : แบ่งปันประสบการณ์การนำ Open Source ไปใช้ในหน่วยงาน สวทช. อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ฺที่ได้รับแบบรัดเข็มขัด แต่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
โดย :  ดร.สรนันท์  จิวะสุรัตน์ ผู้เชี่้ยวชาญ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งเสริมและใช้งาน Open Source : ชี้ให้เห็นวิธีคิดและแนวทางการใช้งาน Open Source เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการ แนวทางการส่งเสริมการใช้ Open Source ในอุตสาหกรรม
โดย : คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Opensource ในแวดวงคลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ : ชี้ให้เห็นวิธีการคิด และนาวทางการใช้งาน Open Source ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในต่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการ แนวทางการส่งเสริมการใช้ Open Source ในอุตสาหกรรม
โดย : คุณโกวินทร์  กุลฤชากร ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานข้อมูลตลาดทุน,และตราสารหนี้ ตลา่ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้ใจลูกค้าแบบ 360°ด้วย “Vtiger Open Source CRM”  : ชี้ให้เห็นวิธีคิด และแนวทางการใช้งาน Open Source เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์อย่างได้ใจลูกค้า
โดย : ดร.สันติพัฒน์  อรุณธารี Chief Technology Officer R&D Corporate Strategy & Business Development บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

อนุมัติรวดเร็วแบบติดจรวดด้วย "Workflow" : นำเสนอ Application ที่พัฒนาด้วย Open Source และทำงานภายใต้ Platform ที่เป็น Open Source เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่มต้องมีขบวนการอนุมัติ และส่งเอกสารเพื่อนำเสนอ หรอืตัดสินใจ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเร่งขบวนการในการอนุมัติ เช่น การเปิดบัญชี การปรับวงเงิน เป็นต้น และยังลดการใช้ทรัพยากร เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษ เป็นต้น
โดย : คุณไพศาล  คูตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด

ขุมทรัพย์ Open Source : สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่มีการใช้ Open Source ว่าจะได้รีับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการทำให้เกิดมาตรฐานและมีการส่งเสริมให้มี Software ที่มีประโยชน์ และทำใ้ห้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
โดย : ดร.วิรัช  ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาิติ และนายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

ส่วนรายละเอียดที่น่าสนใจของเนื้อหาในการบรรยายจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

เลือกชมและดาวน์โหลด พรีเซนเตชัน ในงานได้จากลิงค์

http://video.thaiopensource.org/media/SEC-OpenSource.pdf 
http://video.thaiopensource.org/media/SET-OpenSource.pdf 
http://video.thaiopensource.org/media/NECTEC-OpenSource.pdf 
http://video.thaiopensource.org/media/NSTDA-OpenSource.pdf 
http://video.thaiopensource.org/media/SIPA-OpenSource.pdf 

หรือเลือกชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่นี่

http://www.thaiopensource.org/?q=gallery&g2_itemId=2553

Comments are closed.