เคยนำเสนอเกี่ยวกับ Netatalk บน Ubuntu 12.04 ไปเมื่อนานมาแล้ว โดยใช้ Netatalk 2 ที่มีอยู่บน Ubuntu Repository ครั้งนี้มาแนะนำวิธีการติดตั้งและตั้งค่า Netatalk 3.1.7 รุ่นใหม่ บน Ubuntu 14.04.2 เพื่อรองรับการทำงานที่ดีมากขึ้น ก่อนลงมือทำให้หาฮาร์ดดิสที่มีพื้นที่มากเป็น 2 เท่าสำหรับสำรองข้อมูลในเครื่อง Mac จากนั้นมาลงมือกันเลย

ติดตั้ง package ที่จำเป็นสำหรับคอมไพล์ Netatalk ดังนี้

apt-get install -y build-essential libevent-dev libssl-dev libgcrypt11-dev libkrb5-dev libpam0g-dev libwrap0-dev libdb-dev libtdb-dev libmysqlclient-dev libavahi-client-dev libacl1-dev libldap2-dev libcrack2-dev systemtap-sdt-dev libdbus-1-dev libdbus-glib-1-dev libglib2.0-dev tracker libtracker-sparql-0.16-dev libtracker-miner-0.16-dev acl attr avahi-daemon

จากนั้นดาวน์โหลด source code ของ Netatalk มาดังนี้

wget http://prdownloads.sourceforge.net/netatalk/netatalk-3.1.7.tar.gz

คลื่ไฟล์

tar zxvf netatalk-3.1.7.tar.gz

cd netatalk-3.1.7

จากนั้นสั่ง configure, make และ make install ได้เลยดังนี้

./configure \
--with-init-style=debian-sysv \
--without-libevent \
--without-tdb \
--with-cracklib \
--enable-krbV-uam \
--with-pam-confdir=/etc/pam.d \
--with-dbus-sysconf-dir=/etc/dbus-1/system.d \
--with-tracker-pkgconfig-version=0.16

เมื่อ configure เรียบร้อยสั่ง make ต่อได้เลย

make

และสั่งติดตั้ง

sudo make install

ทดสอบว่า afpd ทำงานได้ด้วยคำสั่ง

afpd -V

จากนั้นแก้ afpd.conf

sudo nano /usr/local/etc/afp.conf

;
; Netatalk 3.x configuration file
;

[Global]
; Global server settings

[Homes]
 basedir regex = /home

[My Time Machine Volume]
  path = /media/timemachine
  time machine = yes
	vol size limit = 512000
	valid users = @timemachine

สร้าง group ใหม่สำหรับ timemachine

sudo groupadd timemachine

เพิ่มคุณลงในกลุ่ม timemachine ดังนี้

sudo usermod -a -G timemachine YOUR-USER-NAME

สร้างไดเรคทอรีสำหรับเก็บข้อมูลดังนี้

sudo mkdir /media/timemachine

sudo chown root:timemachine /media/timemachine

sudo chmod 770 /media/timemachine

แก้ไข fstab เพื่อให้ mount ฮาร์ดดิสอีกลูกไปยัง mount point ที่เรากำหนด

sudo nano /etc/fstab

/dev/sdb1  /media/timemachine  ext4  defaults,user_xattr,acl  0 2

สั่ง mount ได้เลยดังนี้

sudo mount -a

จากนั้น start avahi และ netatalk

sudo service avahi-daemon start

sudo service netatalk start

กำหนด avahi และ netatalk ทำงานทุกครั้งที่ boot เครื่องใหม่

sudo update-rc.d avahi-daemon defaults

sudo update-rc.d netatalk defaults

กลับมาที่เครื่อง Mac ของเรา บังคับให้ Time Machine เรียกใช้ Network Volume เปิด terminal แล้วใช้คำสั่งดังนี้

defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1

จากนั้นเปิด Finder ขึ้นมากด Cmd+K พิมพ์ afp://ip-address ของเครื่อง Time Capsule หลอกๆ ของเรา

ใส่ชื่อ username/password ของเครื่องลงไป

เลือก volumes ที่เราต้องการ

เปิด Time Machine ขึ้นมา กด Select Disk… แล้วเลือก Volume ที่ต้องการใช้ รอสัก 2 นาที Time Machine จะทะยอยสำรองข้อมูลให้เรา และเราก็ใช้ Time Machine ได้แล้ว :)

Comments are closed.