เริ่มต้นสร้างแอปพลิเคชันโดยทำการเลือก Cartridge ดังนี้ PHP 5.4, MySQL 5.5, phpMyAdmin 4 และตั้งชื่อแอปพลิเคชันด้วยคำสั่ง

rhc app-create (app-name) php-5.4 mysql-5.5 phpmyadmin-4

โดยเปลี่ยนค่า (app-name) เป็นชื่อของแอปพลิเคชัน เช่น

rhc app-create basicphp php-5.4 mysql-5.5 phpmyadmin-4

ทำการดูและคัดลอกค่า ชื่อฐานข้อมูล(Database Name), ชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่าน (Password) ของฐานข้อมูลมาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง

rhc app show –a (app-name)

โดยเปลี่ยนค่า (app-name) เป็นชื่อของแอปพลิเคชัน เช่น

rhc app show -a basicphp

และคัดลอกค่าของ SSH ด้วย

ใช้คำสั่ง ssh เพื่อเข้าไปใช้งาน OpenShift

ssh (ssh)

โดยเปลี่ยนค่า (ssh) เป็นค่าที่คัดลอกมาจาก rhc show เช่น

ssh 5436e0014382ec2998000ed3@basicphp-tomsonfoxoss.rhcloud.com

เข้าใช้งานฐานข้อมูล MySQL ด้วยคำสั่ง

mysql –u (user) -p

โดยเปลี่ยนค่า (user) เป็น ชื่อผู้ใช้ที่ได้มาจากคำสั่ง rhc app show เช่น

mysql -u adminLHwaq29 –p

จากนั้นใส่รหัสผ่านที่ได้มาจากคำสั่ง rhc app show

เรียกดูฐานข้อมูลทั้งหมดด้วยคำสั่ง

show databases;

เข้าใช้งานฐานข้อมูลที่ได้มาจากคำสั่ง rhc app show ด้วยคำสั่ง

use basicpphp;

สร้างตารางการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง

CREATE TABLE php (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
comment VARCHAR(1000));

ตรวจดูการสร้างตารางด้วยคำสั่ง

show tables;

ออกจากฐานข้อมูล MySQL และ OpenShift ด้วยคำสั่ง

exit

เข้าไปยังไดเรกทอรี่ที่เก็บไฟล์ที่ได้ทำการคัดลอกมาจากการสร้างแอปพลิเคชันด้วยคำสั่ง

cd basicphp

คัดลอกไฟล์ index.php ไปเก็บไว้ด้วยคำสั่ง

mv index.php index.php.bac
ลบไฟล์ index.php ด้วยคำสั่ง

rm index.php

สร้างไฟล์ index.php connect.php ด้วยคำสั่ง

touch index.php connect.php

เขียนชุดคำสั่ง php ในไฟล์ connect.php ดังนี้

สังเกตว่าการเขียนตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP นั้นจะมีส่วนที่แตกต่างกับการเขียนบน web server โดยทั่วไปกล่าวคือการเขียนตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูด้วยภาษา PHP บน OpenShift นั้นตั้องนำค่า Environment Variables ที่ทาง OpenShift กำหนดขึ้นมาใช้งานได้โดยตรงส่วนค่าต่างๆนั้น OpenShiftจะดึงมาใช้งานให้เองโดยอัตโนมัติ ส่วนความหมายของ Environment Variables แต่ละตัวมีดังนี้

  • OPENSHIFT_MYSQLDB_DB_HOST : IP Address ของฐานข้อมูล MySQL
  • OPENSHIFT_MYSQL_DB_USERNAME : ชื่อผ็ใช้งานฐานข้อมูล
  • OPENSHIFT_MYSQL_DB_PASSWORD : รหัสผ่านของฐานข้อมูล
  • OPENSHIFT_APP_NAME : ชื่อของแอปพลิเคชันที่เรียกใช้งานฐานข้อมูล
  • OPENSHIFT_MYSQLDB_DB_PORT : หมายเลขช่องทางการเชื่อมต่อของฐานข้อมูล( Port Number )
  • OPENSHIFT_MYSQL_VERSION : รุ่นของฐานข้อมูล MySQL
  • OPENSHIFT_MYSQL_DEFAULT_STORAGE_ENGINE : ค่ามาตราฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลในตาราง

เขียนชุดคำสั่ง php ในไฟล์ index.php ดังนี้ (กดที่ภาพเพื่อขยาย)


ชุดคำสั่งใน index.php คือชุดคำสั่งที่สั่งให้รับค่าจากแป้นพิมพ์ในช่องและส่งค่านั้นไปยังฐานข้อมูลเมื่อทำการกดปุ่ม Submit และทำการดึงค่าทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาแสดงยังด้านล่างของปุ่ม Submit
เพิ่มไฟล์ connect.php ลงใน git ด้วยคำสั่ง

git add connect.php

คัดลอกไฟล์ทั้งไปยัง OpenShift ด้วยคำสั่ง

git commit –a –m ‘PHP App’
git push

ไปดูหน้าเว็บไซต์ก็จะได้แอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นมาอย่างง่ายๆปรากฏขึ้นและสามารถทำงานได้

Comments are closed.