Docker คือซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ซึ่งบางทีมีการทำงานเป็นทีมหลายคนจะมีความแตกต่างกันของระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันจึงทำให้การพัฒนานนั้นจะเกิดปัญหา Error ที่ต่างกัน วิธีการทำงานของ Docker คือการนำสภาพแวดล้อมต่างๆในการพัฒนามารวมไว้ด้วยกันเรียกว่า Container แต่มีข้อกำหนดว่าแต่ละ Container สามารถใช้งานคำสั่งได้เพียงคำสั่งเดียว ข้อมูลเพิ่มเติมของ Docker สามารถอ่านได้ที่ https://www.docker.com/whatisdocker

เริ่มติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io
sudo ln -sf /usr/bin/docker.io /usr/local/bin/docker
sudo sed -i '$acomplete -F _docker docker' /etc/bash_completion.d/docker.io
source /etc/bash_completion.d/docker.io

ทดสอบการทำงานของ Docker ด้วยคำสั่ง

sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash

เพื่อทำการสั่งให้ Docker ทำงาน โดยการทำงานครั้งแรกหลังจากติดตั้ง Docker เสร็จนั้น Docker จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ Ubuntu image มาไว้ใน Docker ก่อนถ้าการติดตั้งถูกต้องจะมีการดาวน์โหลด Ubuntu image ดังภาพ

เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็สามารถเข้าใช้งาน Ubuntu ได้โดยอัตโนมัติสังเกตชื่อบัญชีผู้ใช้และชื่อเครื่องจะเปลี่ยนไปดังภาพ

ทดสอบการใช้งาน Ubuntu ใน Container ด้วยคำสั่งพื้นฐานเช่น

ls –al

ออกจาก Ubuntu ที่อยู่ใน Docker ด้วยคำสั่ง

exit

เข้าใช้งานอีกครั้งด้วยคำสั่งเดิมคือ

sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash

จะสามารถเข้าใข้งาน Ubuntu ที่อยู่ใน Docker ได้ทันที

ออกจาก Ubuntu ใน Docker ด้วยคำสั่ง

exit

มาลองสร้างและเล่นกับ Container แบบง่ายๆกัน

สั่งให้ Docker ทำงานด้วยคำสั่ง (สั่ง2ครั้ง)

sudo docker run -d ubuntu:14.04 /bin/sh -c "while true; do echo hello world; sleep 1; done"

คำสั่งนี้คือการสั่งให้ Docker ทำการัน Container และนำคำสั่งไปประมวลผลเป็นแบบ Background Process (-d) โดยให้ประมวลผลอยู่บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชัน 14.04 (ubuntu:14.04) ด้วยคำสั่งประเภท .sh ที่ให้ทำการแสดงผล hello world แบบไม่มีจุดสิ้นสุด (/bin/sh -c “while true; do echo hello world; sleep 1; done”)

ดูการทำงานของ Docker ด้วยคำสั่ง

sudo docker ps

จะพบกับรายการ การทำงานของ Docker ที่มีการทำงานอยู่ 2 Container โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • CONTAINER ID : หมายเลขของ Container
  • IMAGE : ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน
  • COMMAND : คำสั่งที่ทำการประมวลผลอยู่
  • CREATED : เวลาที่ทำการสร้าง
  • STATUS : สถานะการทำงานของ Container และจำนวนเวลาที่ Up
  • PORT : หมายเลข PORT ที่เปิดใช้งาน
  • NAMES : ชื่อของ Container

ตรวจสอบ log การทำงานของ Container ด้วยคำสั่ง

sudo docker logs NAMES

โดยการเปลี่ยนค่า NAMES เป็นชื่อ Container ที่ต้องการ เช่น

sudo docker logs cranky_kowalevski

สั่งหยุดการของ Container ด้วยคำสั่ง

sudo docker stop NAMES

โดยการเปลี่ยนค่า NAMES เป็นชื่อ Container ที่ต้องการ เช่น

sudo docker stop cranky_kowalevski

ตรวจสอบ Container ด้วยคำสั่ง

sudo docker ps

จะพบว่า Container ที่ทำงานอยู่เหลือเพียง Container เดียว

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Image อื่นมาใช้งานบน Docker ใช้คำสั่ง

sudo docker pull image

โดยทำการเปลี่ยนค่า image เป็น Image ที่ต้องการเช่น

sudo docker pull centos:centos6

รายการ Image สามารถดูได้ที่ https://registry.hub.docker.com

เรียกดู Image ที่มีอยู่ในเครื่องด้วยคำสั่ง

sudo docker images

คำสั่งในการลบ Image ใช้คำสั่ง

sudo docker rmi images

โดยเปลี่ยนค่า Image เป็นชื่อ Image ที่ต้องการลบเช่น

sudo docker rmi centos:centos6

Comments are closed.