NFS หรือ Network File System เป็น Protocol ที่ช้สำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่อง Client และ Server ซึ่งเครื่อง Client สามารถมองเห็นพื้นที่ใน Server เป็นพื้นที่ของตัวเองได้โดยการตั้งค่า Mount Point
เริ่มติดตั้ง NFS Server บนเครื่อง Server ด้วยคำสั่ง

sudo yum install nfs-utils

ทำการสร้างไดเร็กทอรี่เพื่อเป็นพื้นที่ในการใช้งานร่วมกันและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงด้วยคำสั่ง

sudo mkdir /var/nfsshare

sudo chmod -R 777 /var/nfsshare/

ตั้งค่าให้ NFS ทำงานทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องและสั่งให้ NFS ทำงานด้วยคำสั่ง

sudo systemctl enable rpcbind

sudo systemctl enable nfs-server

sudo systemctl enable nfs-lock

sudo systemctl enable nfs-idmap

sudo systemctl start rpcbind

sudo systemctl start nfs-server

sudo systemctl start nfs-lock

sudo systemctl start nfs-idmap

ตั้งค่าพื้นที่ที่จะใช้งานร่วมกันในกรณีนี้ต้องการใช้งาน /home ด้วย โดยทำการแก้ไขไฟล์ /etc/exports ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/exports

ทำการเพิ่มเนื้อหาดังนี้

/var/nfsshare  [IP_Address](rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)
/home      [IP_Address](rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

โดยเปลี่ยนค่า [IP_Address] เป็น IP Address ของเครื่อง Server ตัวอย่างเช่น

/var/nfsshare  172.21.14.165(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)
/home      172.21.14.165(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Restart NFS Service ด้วยคำสั่ง

sudo systemctl restart nfs-server

ตั้งค่า Firewall ด้วยคำสั่ง

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=nfs

sudo firewall-cmd –reload

เสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนของ Server มาทำในส่วนของ Client กันต่อใน How-To ครั้งนี้ในส่วนของ Client นั้นเป็น CentOS 7 เช่นกัน
ติดตั้ง NFS ด้วยคำสั่ง

sudoyum install nfs-utils

สร้างไดเร็กทอรี่ของ NFS และเพื่อ Mount Point ด้วยคำสั่ง

sudo mkdir -p /mnt/nfs/home

sudo mkdir -p /mnt/nfs/var/nfsshare

ตั้งค่าให้ NFS ทำงานทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องและสั่งให้ NFS ทำงานด้วยคำสั่ง

sudo systemctl enable rpcbind

sudo systemctl enable nfs-server

sudo systemctl enable nfs-lock

sudo systemctl enable nfs-idmap

sudo systemctl start rpcbind

sudo systemctl start nfs-server

sudo systemctl start nfs-lock

sudo systemctl start nfs-idmap

ทำ Mount Point โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/fstab ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/fstab

ทำการเพิ่มเนื้อหาดังนี้

[IP_Address]:/home  /mnt/nfs/home  nfs defaults 0 0
[IP_Address]:/var/nfsshare  /mnt/nfs/var/nfsshare  nfs defaults 0 0

โดยเปลี่ยนค่า [IP_Address] เป็น IP Address ของเครื่อง Server ตัวอย่างเช่น

172.21.14.165:/home  /mnt/nfs/home  nfs defaults 0 0
172.21.14.165:/var/nfsshare  /mnt/nfs/var/nfsshare  nfs defaults 0 0

Comments are closed.