Suriyan ใช้แบบอักษรที่เป็นไฟล์นามสกุล ttf และแบบอักษรในรูปแบบ Open Type คุณสามารถนำแบบอักษรที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวมาใช้ใน Suriyan ได้ทันที โดยวิธีการติดตั้งให้ทำดังต่อไปนี้

  • เปิดโปรแกรมจัดการแฟ้ม เข้าไปที่โฟลเดอร์บ้าน

รูปภาพ

  • สร้างโฟลเดอร์ .fonts (มีจุดนำหน้าและต้องเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด)

รูปภาพ

  • ที่โปรแกรมจัดการแฟ้ม กดปุ่ม Ctrl + l
  • พิมพ์ลงในช่องว่า ~/.fonts จะเข้าสู้โฟลเดอร์จัดเก็บแบบอักษรส่วนตัว

รูปภาพ

  • คัดลอกไฟล์แบบอักษรที่ต้องการลงในโฟลเดอร์นี้

Comments are closed.