ใน Suriyan จะไม่สามารถทำงานบางอย่างในถังขยะได้ เพราะระบบจะมองว่าไม่ใช่พื้นที่สำหรับทำงาน ต้องย้ายไฟล์นั้นให้ออกมานอกถังขยะก่อน จึงจะสามารถแตกแฟ้มนั้นได้

Comments are closed.