การรวมไฟล์ PDF จากหลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนั้น ให้เปิด PDF Creator ขึ้นมา ซึ่งจะแสดง Print monitor ขึ้นมา จากนั้นสั่งเพิ่มเอกสาร โดยคลิกที่เมนู

Document > Add

เลือกไฟล์ที่ต้องการมาก่อน 1 ไฟล์ โปรแกรมจะมีไดอะล็อกขึ้นมาถามรายละเอียดให้คลิกที่ปุ่ม Wait – Collect

จากนั้นเพิ่มไฟล์ที่ 2 เข้ามา ให้คลิกเลือกไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์แล้ว เลือกเมนู

Document > Combine all

รูปภาพ

หลังจากนั้นให้คลิกที่ Printer > printer stop เพื่อสั่งให้โปรแกรมพิมพ์เอกสารออกมาเป็น PDF โปรแกรมจะให้เรากรอกข้อมูลของไฟล์ PDF คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์

Comments are closed.