หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( M.S.IT .) ร่วมกับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (M.S.CIS.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาวิชาการ SPU ICT FORUM 2010 ในหัวข้อ “สร้างโรดแม็พวิถีชีวิตบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Create a Strategic Social Networks Roadmap for Life)” ขึ้น ในวัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิ.ย.2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 5-901 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี รศ.ดร ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นประธาน งานนี้ผู้ที่สนใจในเครือข่ายสังคมหรือ Social Networking พลาดไม่ได้ครับ สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://msit.spu.ac.th/msit13

Comments are closed.