ทำได้เพราะโปรแกรม Draw สามารถ export เป็น .svg แล้วจึงนำไปแก้ไขต่อด้วยโปรแกรม Inkscape ต่อ

Comments are closed.