ถ้าเราต้องการเปลี่ยน ID ของ Container เรา ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เราสามารถทำได้โดยการแก้ไขไฟล์ config ไม่กี่ไฟล์ เราก็ได้ ID ที่เราต้องการแล้ว วิธีการทำง่ายๆ มีดังนี้ ตัวอย่างจะเปลี่ยน ID จาก 111 เป็น 222 ก่อนอื่นต้องมั่นใจว่า Container ที่เราจะเปลี่ยนนั้นทำงานอยู่ ดูได้โดยใช้คำสั่ง

vzlist -a

1

จากนั้น Backup VMID 111 ไปเก็บไว้ที่ /tmp/Dump.111 โดย

vzctl chkpnt 111 --dumpfile /tmp/Dump.111

2

เปลี่ยนชื่อ config file จาก 111.conf เป็น 222.conf

mv /etc/vz/conf/111.conf /etc/vz/conf/222.conf

เข้าไปยังไฟล์ /etc/vz/conf/222.conf เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า VMID ให้ถูกต้อง ดังรูป

3

เปลี่ยน environment ของ VMID 111 ให้เป็น 222 ทั้งหมด โดย

4

จากนั้นเคลียร์ quota ให้ VMID 222 โดย

vzquota drop 222

Restore VMID 111 ที่ได้ Backup ไว้ที่ /tmp/Dump.111 มาลง VMID 222

vzctl restore 222 --dumpfile /tmp/Dump.111

จากนั้นลบไฟล์ที่ Backup ไว้ทิ้งโดย

rm -rf /tmp/Dump.111

ตรวจสอบอีกครั้งจะเห็นว่า VMID เปลี่ยนจาก 111 เป็น 222 เรียบร้อย

5

6

Comments are closed.