ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติจัดอบรม การติดตั้งและใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบกริด MySQL Cluster ขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวได้จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 60 ท่าน

     ในการจัดอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบฐาน ข้อมูล MySQL Cluster ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความคงทนสูง โดยการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาค รัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่มีความ สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถติดตั้งใช้งานระบบได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเทคโนโลยีกริดไปประยุกต์ใช้ พัฒนาผลงานในอนาคตต่อไป

     สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaigrid.or.th/mysql/ การอบรมในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Comments are closed.