เป็นข้อบกพร่องของโปรแกรม PDF Creator ที่ไม่สามารถส่งออกไฟล์โดยการตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้ วิธีแก้ไขในเบื้องต้นคือ ให้ส่งออกไฟล์โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หลังจากส่งออกไฟล์เรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.