GitHub เป็นบริการ git repository เราสามารถสร้างและใช้งาน git repository ได้ผ่านบริการของ GitHub ได้ง่ายๆ ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้งานทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย (โครงการโอเพนซอร์ส) และแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับ Private Repository นอกจากนี้ GitHub ยังให้บริการแบบ Organization ด้วย คุณสามารถสร้าง repository ภายใต้โครงการ นักพัฒนาใช้วิธีการเดิมในการจัดการ release ขึ้นอยู่กับ workflow ที่ใช้ การสร้าง GitHub Organization ก็ง่ายมากๆ คลิกสร้างได้จากเมนูข้างบน ดังนี้

กำหนดชื่อ Organization ที่คุณต้องการ

เชิญนักพัฒนา

เราจะได้

วิธีการเพิ่มโครงการเข้า Organization ทำได้ 2 วิธีคือ การ fork project เข้า Organization หรือสร้าง Project ใส่โดยตรงก็ได้

หรือสร้าง Project โดยตรงก็ได้

Comments are closed.