สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES) ขอเชิญหน่วยงานและสมาชิกเข้าร่วมงานสัมนา หัวข้อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วย Opensource ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั่น 3 โรงแรมดิเมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก  โดยงานมีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งาน Opensource ให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อให้ผู้บริหารได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ Opensource มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้งานภายในองค์กร

รายละเอียดการสัมนา

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น.    เปิดการสัมนา ฝ่าวิกฤติเศรษกิจด้วย "Open Source"
                            โดย คุณสรรเสริญ  นิลรัตน์ ประธานกรรมการ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

09.20 – 10.20 น.   เวทีนี้มีพี่เลี้ยง

                           เนื้อหา:   สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่มีการใช้ Open Source ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการทำให้เกิดมาตรฐานมีการส่งเสริมให้มี Software ที่มีประโยชน์ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
                           วิทยากร:  คุณไพฑูรย์  บุตรี
                                        ผู้จัดการฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                                        กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                        Software Industry Promotion Agency (Public Organizaition): SIPA

10.20 – 10.35 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.35 – 11.30 น.   เพิ่มประสิทธิภาพแบบรัดเข็มขัดด้วย "Open source"
                            เนื้อหา:   แบ่งปันประสบการณ์การนำ Open Source ไปใช้ในหน่วยงาน สวทช. อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ฺที่ได้รับแบบรัดเข็มขัด แต่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
                            วิทยากร:  ดร.สรนันท์  จิวะสุรัตน์
                                        ผู้เชี่้ยวชาญ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
                                        National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

11.30 – 12.00 น.  สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งเสรืมและใช้งาน Open Source
                          เนื้อหา:    ชี้ให้เห็นวิธีคิดและแนวทางการใช้งาน Open Source เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการ แนวทางการส่งเสริมการใช้ Open Source ในอุตสาหกรรม
                          วิทยากร:   คุณกำพล ศรธนะรัตน์
                                       ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                       สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 

13.00 – 14.00 น.  ขุมทรัพย์ Open Source
                          เนื้อหา:   สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่มีการใช้ Open Source ว่าจะได้รีับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการทำให้เกิดมาตรฐานและมีการส่งเสริมให้มี Software ที่มีประโยชน์ และทำใ้ห้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
                          วิทยากร:  ดร.วิรัช  ศรเลิศล้ำวาณิช
                                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาิติ
                                      นายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

14.00 – 14.30 น.  Opensource ในแวดวงคลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
                           เนื้อหา:    ชี้ให้เห็นวิธีการคิด และนาวทางการใช้งาน Open Source ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในต่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการ แนวทางการส่งเสริมการใช้ Open Source ในอุตสาหกรรม
                           วิทยากร:   คุณโกวินทร์  กุลฤชากร
                                        ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานข้อมูลตลาดทุน,และตราสารหนี้ ตลา่ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น.  อนุมัติรวดเร็วแบบติดจรวดด้วย "Workflow"
                           เนื้อหา:    นำเสนอ Application ที่พัฒนาด้วย Open Source และทำงานภายใต้ Platform ที่เป็น Open Source เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่มต้องมีขบวนการอนุมัติ และส่งเอกสารเพื่อนำเสนอ หรอืตัดสินใจ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเร่งขบวนการในการอนุมัติ เช่น การเปิดบัญชี การปรับวงเงิน เป็นต้น และยังลดการใช้ทรัพยากร เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษ เป็นต้น
                           วิทยากร:   คุณไพศาล  คูตระกูล
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด

15.45 – 16.45 น.  ได้ใจลูกค้าแบบ 360 องศา ด้วย "Sugar CRM"
                           เนื้อหา:    ชี้ให้เห็นวิธีคิด และแนวทางการใช้งาน Open Source เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์อย่างได้ใจลูกค้า
                           วิทยากร:   คุณมิลลิกา  ธีระวรรณวิไล
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ไซต์คิก จำกัด
 

Comments are closed.