ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ได้กําหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “มาใช้ Opensource กันเถอะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา Opensource มาใช้ภายในองค์กร เพื่อลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการใช้งาน Opensource งานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท ซอย 18-20

Comments are closed.