ทำได้ เพียงแต่ต้องเพิ่มโปรแกรมเกี่ยวกับด้าน server ตามความต้องการหน่วยงาน เช่น LAMP/Mail Server/DNS Server
หากอยากติดตั้งโปรแกรมเกี่ยวกับด้าน server อย่างง่ายๆ ก็สามารถติดตั้งผ่านคำสั่งในเทอร์มินัลด้วยการรันคำสั่ง

sudo tasksel

รูปภาพ

จากนั้นก็เลือกลักษณะชุดโปรแกรม server ตามที่ต้องการ ทั้งนี้อาจจะติดตั้งโปรแกรมด้าน server ด้วยวิธีติดตั้งโปรแกรมอย่างปรกติก็ได้

รูปภาพ

Comments are closed.