สามารถทำได้โดยติดตั้งโมดูล bbcode http://drupal.org/project/bbcode จากนั้นให้เปิดใช้มอดูล และเลือกเป็น Input Filter ที่เมนู

Administer>Site configuration>Input Formats

กดแท็บ Add input format โดยเลือก Filter ดังนี้ HTML Corrector, HTML filter, Line break converter, URL filter และ BBcode

รูปภาพ

Comments are closed.