การลงทุนในซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับองค์กรและในปัจจุบันมีการตรวจจับการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มหันมาใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก ซอฟต์แวร์ฟรี และรหัสเปิดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพิ่มทางเลือกให้ตัวเองและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ Open source Software Masterclass Series นี้จะพาท่านไปรู้จักซอฟต์แวร์ทางเลือกที่ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปพัฒนาและใช้งานได้จริงในองค์กร ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ระบบงานบริหารจัดการขององค์กรด้วย Open ERP การใช้ Open BI เพื่อตอบสนองต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนำไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลขององค์กรด้วย Open ECM หรือการจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Open CRM และซอฟต์แวร์สำนักงานสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Open office ในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเองภายในหนึ่งวันด้วย WordPress จากคณาจารย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลาและสถานที่อบรม 3 สิงหาคม – 3 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าของกิจการที่ต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนซอฟต์แวร์ทางเลือก หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  • ฝ่ายวางแผนกลยุทธ ฝ่ายจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก

ที่มา – nectec academy

Comments are closed.