พลาดไม่ได้กับ 15 หลักสูตรซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อการต่อยอดธุรกิจ ในโครงการ Open Source Fast Track Programme จัดโดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพิ่มศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

15 หลักสูตรที่พลาดไม่ได้ มีดังนี้

 1. Enterprise Linux System Administration
 2. การออกแบบรายงานและการสร้างรายงานด้วย iReport และ JasperServer
 3. Collaborative Development Environment with Agile Software Development Process
 4. Data Integration And Data Warehouse with JasperETL and Mondrian
 5. Developing Enterprise Applications with Groovy on Grails
 6. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco
 7. Ruby on Rails
 8. Alfresco Development using Alfresco API
 9. PHP Framework – CakePHP
 10. Developing and deploying an application on Google App Engine
 11. Javascript และ ExtJS Framework
 12. Zimbra Collaboration Suite Administration
 13. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Postgres
 14. MongoDB for Developers and Administrators
 15. Titanium Mobile Development

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครในนามของนิติบุคคล ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร แต่สามารถระบุหลักสูตรอื่นที่สนใจได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องวางเงินมัดจำจำนวน 1,000 บาท/บริษัท/หลักสูตร และจะได้คืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมบนเว็บไซต์โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ http://www.sipa.or.th/ossfasttrack

Comments are closed.