Sun OpenOffice.org Learning Path ปล่อยคอร์ส OpenOffice.org ระดับเซียนให้ได้เรียนรู้ซึ่งครอบคลุมถึงทั้ง 3 โปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org Writer 3, OpenOffice.org Cale 3 และ OpenOffice.org Impress 3 เรียนและทดสอบฝีมือเพื่อรับใบประกาศระดับสากล ที่คุณสามารถให้ในการอ้างอิงการสมัครงาน การศึกษาต่อ และอื่นๆ ที่คุณต้องใช้ทักษะทางด้านการใช้งานชุด OpenOffice.org ซึ่งปัจจุบันการใช้งาน OpenOffice.org ได้แพร่หลายไปทั่วโลกและกำลังกลายเป็นมาตรฐานสำหรับโปรแกรมสำนักงานในราชการและงานธุรกิจทั้วโลก สมัครเรียนและรับใบประกาศก่อนใครคุณจะได้เป็นหนึ่งในมืออาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญ OpenOffice.org ระดับโลก

ที่มา – Sun OpenOffice.org Learning Path

Comments are closed.