ความสามารถพิเศษใน Suriyan ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความนี้ เราสามารถใช้การกดเมาส์สองปุ่มคู่ (กดเมาส์ปุ่มซ้าย/ขวาพร้อมกัน) แทนการกดเมาส์ปุ่มกลางได้

Comments are closed.