ขอฝากแจ้งข่าวครับ ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ส่งเสริมการคุ้ม ครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย”เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์การนำไปใช้ ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งได้มีความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเจนิวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  • ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2555 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโกล้เด้นคราวน์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 02 – 949 – 5404 ต่อ 11, 12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ

  • คุณดารุณี 086 – 980 – 9999
  • คุณสรัญญา 083 – 292 – 8250

Comments are closed.