Netherlands Patent Office เปลี่ยนมาใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของรัฐเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส การพิจารณาจาก "Netherand Open in Connection" ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติการของระบบ ICT ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นซอต์แวร์โอเพนซอร์ส  ก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศแฟรงค์ ฮีมเคิร์ก เปิดตัวเว็บไซต์ Netherlands Patent Office ใหม่ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในปลายปี 2009 องค์กรของรัฐทั้งหมด ทั้งด้านระบบคอมพิวเตอร์เดสท็อป และระบบงานต่างๆ จะเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั้งหมด
 

ที่มา – octrooicentrum

Comments are closed.