เนื่องจากโปรแกรม Calc ได้กำหมดให้ป้อนรูปแบบปีโดยใช้ ค.ศ. ในการกำหนดปีเท่านั้น เมื่อเอกสารที่ทำจาก Excel แล้วป้อนรูปแบบปีโดยใช้ พ.ศ. เมื่อนำมาเปิดใน Calc Calc จะเห็นเป็นปี ค.ศ. และเมื่อกำหนดให้แสดงปีแบบ พ.ศ. ปีก็จะเปลี่ยนไป
วิธีการตั้งค่าปีที่ถูกต้องคือ เปลี่ยนจากการป้อนแบบปี พ.ศ. เป็นการป้อนแบบปี ค.ศ. แล้วจึงทำการเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผลของปี โดยสามารถทำได้ด้งนี้

  1. ทำการเปลี่ยนรูปแบบของการป้อนค้าปีให้เป็น ค.ศ. ก่อน
  2. เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว ให้เลือก Cell ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบของปีให้เป็น พ.ศ.
  3. ไปที่เมนู Format > Cell > Tab Numbers ที่ Category เลือก Date ที่ Format เลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการ ในตัวอย่างเลือก 31/12/2542 จากนั้นกด OK
  4. ให้ใส่วันที่ที่ต้องการลงไป โดยให้ป้อนปีแบบ ค.ศ. ตัวอย่างคือ 31/12/07 ผลที่ออกมาคือ 31/12/2550 แต่ถ้าหากป้อนปีแบบ พ.ศ. ตัวอย่างคือ 31/12/2550 ผลที่ออกมาคือ 31/12/3093

รูปภาพ

Comments are closed.