ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้จัดตั้ง "โครงการส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์" ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คัดเลือก ทดสอบและแนะนำ Open Source Software ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการลดต้นทุน และหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์

จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา "เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์,ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น. ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือพนักงานฝ่ายไอทีของสถานประกอบการที่สังกัดองค์กรในสหพันธ์ฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายการร่วมสัมมนาท่านละ 300 บาท (รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน) ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผู้เชียวชาญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ  รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้ทดลองใช้ซอฟท์แวร์ Open Source จนประสบความสำเร็จ มาเสนอแนะแนวทางและให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใข้ในองค์กร พร้อมกับแนะนำซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งาน

สามารถติดต่อสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ คุณวิรัตน์  อ่องจันทร์ โทรศัพท์ 0-2944-6975 โทรสาร. 0-2944-4757ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 นี้

Comments are closed.