Module Forum ใน Drupal นั้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เราต้องสร้างห้องสนทนาขึ้นมาก่อน จึงจะใช้โพสกระทู้ได้ โดยหลังจากเปิดใช้งาน Module แล้ว เราสามารถสร้างห้องสนทนาได้ที่หน้า Admin > Content > Forum

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.