รายงานผลที่สำคัญ จากการสำรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551 พบว่าในหัวข้อการใช้ ICT และการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการใช้ซอฟต์แวร์

ผลปรากฎว่าสถานประกอบการโดยรวมใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ร้อยละ 26.54 และที่ใช้ซอฟต์แวร์เปิด (Open Source Software) ร้อยละ 26.13 ซึ่งมีสัดส่วนของการใช้ใกล้เคียงกัน ส่วนอีกร้อยละ 52.24 ตอบว่าไม่ทราบและไม่แน่ใจ

ถ้าพิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ซอฟต์แวร์เปิดมากที่สุด โดยมีการใช้มากถึงร้อยละ 40.51 ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มากที่สุดร้อยละ 45.62

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_5-1-10.html

Comments are closed.