การ assign งานให้กับทรัพยากรทำได้โดย

  • double click เลือกงานที่เราต้องการ assign ทรัพยากรใส่เข้าไป

รูปภาพ

  • ไปที่แท็ป Resource
  • click ที่ไอคอน Assign resource

รูปภาพ

  • click เลือก resource ที่ต้องการ assign เข้ากับงาน แล้ว click เลือก assign

รูปภาพ

Comments are closed.