โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong ICT Camp) ครั้งที่ 2 มูลนิธิกองทุนไทยและโอเพนดรีม จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 Mekong ICT Camp 2010 ระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในกลุ่มนักพัฒนาที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือและส่งเสริมการใช้งาน Open Source ซอฟต์แวร์ และเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าประชุมจาก 5 ประเทศในลุ่มน้ำโขงอาทิ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่าและไทย ในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เช่น ด้านสื่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สุขภาพ ฯลฯ จำนวน 60 คน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดเนื้อหา การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://mekongict.org/

*การดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

Comments are closed.