โครงการอบรมซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส ขอเชิญ ครู-อาจารย์ ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสร้าง Linux ตามแบบฉบับบ LFS เพื่อผลิตบุคลากรต้นแบบ จำนวน 35 ท่าน ฟรี ระยะเวลาในการจัดการอบรม 3 วัน
 

   ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2551 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคาร ว.วิโรจน์ ห้องบรรยาย 501 ชั้น 5 โดยมีหัวข้อการจัดอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
   – วันที่ 11 ธันวาคม เป็นอบรมการใช้ Command Line พื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างลีนุกส์  
     บรรยาย โดย อาจารย์อิสรวงศ์  คงมีผล
   – ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม เป็นการสร้าง Linux ตามแบบฉบับ LFS และการปรับแต่งระบบเพื่อใช้งานจริง  
     บรรยายโดยอาจารย์ สาทิศ  เพิ่มสว่าง ครู-อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://sakdibhornssup.org/cms/

    ขอสงวนสิทธิ์ ให้สำหรับ ครู-อาจารย์เท่านั้น โปรดระบุรายละเอียดของสถานศึกษาของท่านให้ชัดเจน พร้อมระบุตำแหน่ง เพื่อการตรวจสอบ ขอบคุณค่ะ

Comments are closed.