ชมรมการจัดพิมพอิเล็กทรอนิกไทย รวมกับสหพันธอุตสาหกรรมการพิมพ ไดจัดโครงการ “สงเสริม Open
Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ” โดยไดรับความสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (SIPA) จัดกิจกรรมฝกอบรมโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพใหแกสถาบันการศึกษาที่สนใจ และสถาบันการศึกษาที่
สงนักศึกษาเขาประกวดใน “โครงการประกวดออกแบบสิ่งพิมพ ครั้งที่ 2” เพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมการพิมพ
ในการใชซอฟตแวรที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์ ดวยตนทุนที่ต่ํา อีกทั้งยังสงเสริมใหสถาบันการศึกษาไดตระหนักถึงการอบรม
บมเพาะ นักเรียน นักศึกษา ในการใชซอฟตแวรที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์ อีกดวย

การฝกอบรมในครั้งนี้จะจัดที่ หองประชุมชั้น 7 อาคารพิพิธภัณฑเทคโนโลยีทางภาพ ภาควิชาวิิทยาศาสตรทาง
ภาพถายและเทคโนโลยีทางการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2552
เวลา 8.30-17.00 น.

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tepclub.org/

Comments are closed.