บน Alfresco เราสามารถเปลี่ยน Alfresco data เป็น path อื่นได้เช่น mount มาจาก SAN/NAS storage คราวนี้เรามาเปลี่ยน Alfresco data ให้ใช้ Gluster กัน

ขั้นแรกสมมติว่าเราติดตั้ง GlusterFS เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยตัวอย่างนี้ติดตั้งแบบ replicated x3 โดยมี Architecture ดังนี้

  1. node1 192.168.1.100
  2. node2 192.168.1.101
  3. node3 192.168.1.102

บนเครื่อง Alfresco เมื่อเราติดตั้ง Alfresco เสร็จแล้วให้เราติดตั้ง glusterfs-client ก่อน
sudo apt-get install glusterfs-client

จากนั้นให้เรา add host ให้รู้จักกับเครื่อง glusterfs-server ดังนี้

เมื่อติดตั้ง client และกำหนด host แล้วให้เราสร้าง folder ที่จะ mount gluster ลงมาดังนี้
sudo mkdir /mnt/alf_data

และสั่ง mount ด้วยคำสั่ง
sudo mount.glusterfs gluster1:/data-replicated /mnt/alf_data

จากนั้นให้เรา copy ข้อมูล Alfresco data เก่ามาไว้ที่ๆ เรา mount ไว้

จากนั้นให้เราไปแก้ข้อมูลใน alfresco-global.properties โดยแก้ไข dir.root เป็น path ที่เรา mount ไว้

หากเราลองดูข้อมูลจะเห็นว่าข้อมูลได้ถูกเขียนลงไปแล้ว

ขั้นตอนสุดท้ายคือ start alfresco

หากลอง ls ดูใน path ของ data-replicated จะเห็นว่ามีไฟล์ของ alfresco เพิ่มขึ้น

 

สามารถอ่านข้อมูล GlusterFS ได้จาก มารู้จักและใช้งาน GlusterFS

Comments are closed.