Hadoop เป็นซอฟท์แวร์แฟรมเวิร์ค (Framework) ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Computing i.e. Cloud Computing) และสนับสนุนการทำงานแบบขนาน (Parallel) โดยมีชุดคำสั่ง (API) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะสร้างระบบค้นหาหรือ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large Dataset, Internet Scale Dataset) Hadoop สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ MapReduce Framework ซึ่งเป็นส่วนของการปฎิบัติงานในการวิเคราะห์ข้อมูล และ Hadoop File System (HDFS) ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ใน ปัจจุบัน Hadoop ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น Adobe, Alibaba, Amazon Web Services, Baidu, Microsoft Bing, China Mobile, eBay, Facebook, Hulu, IBM, Twitter, Rackspace และ Yahoo!

ข้อดีของ Hadoop

 1. มีความยืดหยุ่นสูงทําให้สามารถเพิ่มหรือลดจํานวนคอมพิวเตอร์เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
 2. สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ชนิดใดก็ได้ รวมทั้งสามารถทําการติดตั้งระบบทําได้อย่างรวดเร็ว
 3. สามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพได้ตามความต้องการของแต่ละงาน
 4. Reliable เชื่อถือได้และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้

ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีด้าน Hadoop ซึ่งเป็นงานด้านการประมวลผลข้อมูลแบบขนาน จำนวน 2 วัน วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 สถานที่อบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

คุณสมบัติผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

 • มีความเข้าใจการใช้งาน Linux, vi, vim, emacs
 • สามารถใช้งาน Command Line Interface และ Graphical User Interface
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานในการเขียน Shell Script, Java หรือ Python
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค

รายละเอียดเพิ่มเติม – อบรม Hadoop Cluster, ลงทะเบียน

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ดำเนินงานเพื่อสังคมเป็นสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้วยเชื่อมั่นว่าทั้งสองปัจจัยนี้เป็นรากฐานหลักอันสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติของเราให้แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองสืบไป ในด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู-อาจารย์ พร้อมทั้งหลักสูตรพัฒนาคุณภาพและภาวะผู้นำของบุคลากรทางการศึกษา มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 นอกจากนี้ มูลนิธิฯได้จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการใช้งานฟรีซอฟต์แวร์ชนิดที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ดูแลระบบในหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายมุ่งจะขยายโครงการอบรมด้านการศึกษาไปสู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะการสอนเฉพาะด้านมาเป็น “วิทยากรประจำจังหวัด” ดังนี้

1) ด้านการสอนตาม 8 กลุ่มสาระวิชา ดังนี้ ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : มีทักษะการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะทาง
โดยเน้นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2) ด้านการสอนโปรแกรมซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งมีทักษะการถ่ายทอด
เกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เป็นอย่างดี

หมายเหตุ : นอกจาก คุณสมบัติข้างต้นแล้ว ทางมูลนิธิต้องการผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณการถ่ายทอดมาร่วมงานกับเรา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าวิทยากร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการอบรมอย่างเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม – มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์, กรอกใบสมัครออนไลน์

สภาอุตสาหกรรม เผยเจรจา 4 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินเครื่องโครงการสนับสนุนองค์กรใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก หลังโอเพ่นซอร์สพร้อมใช้ นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ เลขานุการ สถาบันไอซีทีไอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไอซีทีไอกำลังเจรจากับหน่วยงานรัฐและเอกชนหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และชมรมผู้ประกอบการโอเพ่นซอร์ส (BOSS) เพื่อร่วมกันทำโครงการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก เพื่อเพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

เบื้องต้นวางแผนสนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เหตุเกี่ยวข้องกับการใช้ไอทีมาก รวมถึงระบบไอทีหลังบ้านขององค์กรต่างๆ โดยสภาอุตฯ มีสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่พร้อมสนับสนุนแล้วกว่า 55 บริษัท

บทบาทเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงานจะเน้นความร่วมมือทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และงบลงทุน เช่น การสนับสนุนทางการเงินจากซิป้า และ สสว. ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์จากซอฟต์แวร์พาร์ค ชมรมผู้ประกอบการโอเพ่นซอร์สสนับสนุนด้านซัพพลายเออร์รองรับงาน โดยสภาอุตฯ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการโครงการทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังเน้นการเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างหน่วยงานที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการ ซึ่งมีทั้งกลุ่มซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส และซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดยจะให้คำแนะนำ และคัดเลือกบริษัทซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจให้ แต่ผู้ใช้ หรือหน่วยงานผู้ตัดสินใจเลือกเอง คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ภายในสิ้นปีนี้ เห็นผลปี 2554

“โอเพ่นซอร์สก็ ถือเป็นตัวเลือกที่พร้อมสำหรับการใช้งานแล้ววันนี้ แม้จะมีฟังก์ชัน หรือฟีเจอร์ไม่ได้ครบ 100% เหมือนกับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ของต่างประเทศ แต่ให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ใกล้เคียง”

ที่มา – กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Sandbox Game Maker เป็นโปรแกรมออกแบบเกมส์ 3D โดยใช้เอนจิ้นของ Cube 2 ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างแก้ไขฉากของเกมส์ได้ง่ายและรวดเร็วในขณะเดียวกันนี้ยังสามารถเล่นเกมส์ในฉากที่เราสร้างขึ้นได้อีกด้วย โปรแกรมนี้เน้นเด็กๆ ที่ชอบเล่นเกมส์และอยากสร้างเกมส์ด้วยตัวเอง ซึ่งโปรแกรมไม่ได้ยากมากนักเพียงแค่ใช้เมาส์คลิกๆ เท่านั้น ซึ่งเด็กๆ จะสามารถสร้างฉากของเกมส์ได้ง่ายๆ เลยทีเดียว คุณสามารถสร้างเกมส์ Sandbox Game Maker ไสตล์ FPS 3D แบบ Cube 2 หรือแม้กระทั่งเกมส์แนว RPG หรือเกมส์ผจญภัยในแบบ 2.5D ก็ยังได้ ดูวิดีโอข้างล่างครับ :)

ทีนี้มาดูวิธีการติดตั้งกันครับ สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu อยู่แล้ว สามารถใช้ repositpry ของ playdeb เพื่อติดตั้ง Sandbox Game Maker ได้เลย อันดับแรกติดตั้ง playdeb package กันก่อน

wget http://archive.getdeb.net/installdeb/playdeb0.3-1~getdeb1all.deb
sudo dpkg -i playdeb
0.3-1~getdeb1_all.deb

จากนั้น update ฐานข้อมูล package ดังนี้

sudo apt-get update

และติดตั้ง

sudo apt-get install sandboxgamemaker-all

มีปัญหาเรื่อง Apache มาพอสมควรเนื่องจากมีเว็บหนึ่งใน Virtual Host มี traffic เยอะมากจนทำให้เว็บอื่นๆ ที่เป็น Virtual Host เหมือนกันเข้าไม่ได้ ได้ลองพยายามปรับแต่งทั้งโปรแกรมและส่วนอื่นๆ เช่น PHP, MySQL, CMS จนหมดแล้ว สุดท้ายต้องหาวิธีจัดการ bandwidth ของ Apache ให้ได้ ผมมีวิธีการง่ายๆ มานำเสนอ ใช้ mod_cband ครับ :)

modcband มักถูกใช้ใน hosting เนื่องจากผู้ให้บริการต้องการจำกัด bandwidth ของเว็บนั้นๆ ต่อเดือน และจำกัดความเร็วในการโหลดหน้าเว็บนั้นๆ เพื่อรักษา bandwidth โดยรวมเพื่อให้เว็บอื่นๆ เข้าใช้งานได้ปกติ ซึ่งการจำกัด bandwidth ลักษณะนี้ได้ผลดีมากเพราะสามารถกำหนดได้เป็นรายเว็บไซต์ เพื่อสร้างเงื่อนไขทางด้านราคาและการทำการตลาด น่าจะพอเห็นภาพกันบ้างแล้วทีนี้เรามาจัดการ Apache กัน อ้อเกือบลืมผมอ้างอิงกับ Ubuntu 10.04 LTS ครับ

เตรียมไลบรารีสำหรับ compile เจ้า mod
cband กันก่อน

apt-get install apache2-prefork-dev

จากนั้นดาวน์โหลด mod_cband ดังนี้

cd /tmp
wget http://cband.linux.pl/download/
tar xzvf mod-cband-0.9.7.5.tgz
cd mod-cband-0.9.7.5
./configure
make
make install

หลังจาก make install แล้ว mod_cband จะติดตั้งตัวเองให้อัตโนมัติ ให้คุณ restart Apache สักรอบแล้วสังเกตที่ error log จะพบว่า ยังไม่ได้ตั้งค่าใน VirtualHost มาดู directive ที่ต้องตั้งค่ากันก่อน

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล (transfer speed) :

 • kbps: 1024 bits per second
 • Mbps: 1024*1024 bits per second
 • Gbps: 102410241024 bits per second
 • ค่าปริยายคือ kbps.

โควต้าในการรับส่งข้อมูล (transfer quotas) :

 • K: 1000 bytes
 • M: 1000*1000 bytes
 • G: 100010001000 bytes
 • Ki: 1024 bytes
 • Mi: 1024*1024 bytes
 • Gi: 102410241024 bytes
 • ค่าปริยายคือ K.

ระยะเวลา :

 • S: วินาที
 • M: นาที
 • H: ชั่วโมง
 • D: วัน
 • W: สัปดาห์
 • ค่าปริยายคือ S.

เพิ่ม directive เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเรื่องการกำหนดระยะเวลาที่ /etc/apache2/apache2.conf ดังนี้

CBandScoreFlushPeriod 1
CBandRandomPulse On

เพิ่ม scoreboard ให้กับ VirtualHost ดังนี้

mkdir /var/www/scoreboard
chown www-data:www-data /var/www/scoreboard/

ทีนี้มาลองดูตัวอย่างการตั้งค่าใน VirtualHost กันครับ

<VirtualHost 1.2.3.4>
ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster@example.com
DocumentRoot /var/www
CBandSpeed 1024 10 30
CBandRemoteSpeed 20kb/s 3 3
</VirtualHost>

จากตัวอย่างข้างต้น Directive CBandSpeed จำกัดความเร็วของ Apache ทั้งหมดของเว็บ www.example.com มีความเร็วที่ 1024Kbps เปิดให้เชื่อมต่อ 10 request ต่อวินาที และเปิดช่องเชื่อมต่อ 30 Connection ส่วน CBandRemoteSpeed เหมือนกับ CBandSpeed มากำหนดในส่วนของผู้ใช้แต่ละคน

มาดูอีกตัวอย่างนึง

<VirtualHost 1.2.3.4>
ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster@example.com
DocumentRoot /var/www
CBandLimit 100M
CBandExceededSpeed 128 5 15
CBandScoreboard /var/www/scoreboard
CBandPeriod 4W
</VirtualHost>

จาก config ข้างต้น CBandLimit กำหนด traffic อยู่ที่ 1000MB ต่อเดือน โดยให้ download speed มีความเร็วอยู่ที่ 128kbps 5 requests/sec และเปิดช่องเชื่อมต่อ 15 connection

เมื่อตั้งค่าได้ตามใจชอบแล้วสั่ง restart Apache เท่านี้ก็จัดการ bandwidth ของ VirtualHost ได้แล้ว :)

Ubuntu 10.10 ชื่อเล่น Maverick Meerkat เปิดตัวมาแล้วได้สักพักนึงแล้วคิดว่าหลายท่านคงได้ทดสอบและติดตั้งกันไปบ้างแล้วและได้พบความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในรุ่นนี้ คิดว่าคงเป็นที่ถูกใจผู้ใช้กันมากขึ้น แต่หลังจากติดตั้ง Ubuntu ไปแล้วยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกหลาย

 1. อัพเดท
  หลังจากติดตั้ง Ubuntu ทุกครั้งเราควรอัพเดท เนื่องจากซอฟต์แวร์จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

 2. ติดไดรเวอร์การ์ดจอเพื่อเล่น 3D
  ถ้าอยากเล่น Desktop Effect ได้เนียนขึ้นต้องติดตั้ง ไดรเวอร์การ์ดจอ เพื่อเล่น 3D Effect ได้เนียนขึ้น ซึ่ง Ubuntu จะค้นหาไดรเวอร์ให้เราอัตโนมัติ

 3. ตั้งค่า Ubuntu One เพื่อ Sync ไฟล์
  Ubuntu One เป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ที่ให้พื้นที่ 2GB กับผู้ใช้ฟรีๆ Ubuntu One นอกจากจะ Sync ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องได้แล้วยังสามารถเก็บเพลงจาก Ubuntu One Music Store, Firefox Bookmark, Tomboy Note, Evolution Contact ได้อีกด้วย

 4. ติดตั้ง Ubuntu Tweak ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
  Ubuntu tweak เป็นเครื่องมือในการจัดการ Ubuntu ให้ตรงใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ปรับแต่งพื้นโต๊ะหรือแม้กระทั่งลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ในเครื่องออก

 5. ติดตั้งโปรแกรมเด็ดๆ เพิ่มเติมจาก Software Center
  Software Center เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการติดตั้ง/ถอดกอนโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ใน Ubuntu คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้ง่ายๆ มีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายกว่า 3,000 โปรแกรม

 6. ติดตั้ง Browser เพิ่มเติม
  หากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการท่องเว็บ คุณสามารถติดตั้ง Google Chrome หรือ Opera เพิ่มเติมได้

 7. ติดตั้ง indicator เพิ่มเติม
  Ubuntu มี indicator applet หลายตัวที่คุณสามารถเพิ่ใลงในพาเนลได้ นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยังทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 8. เพิ่ม Gmail, Thunderbird, Google Voice และอื่นๆ ลงใน messaging menu
  คุณสามารถเพิ่มบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Thunderbird, Google Voice ลงใน messaging menu เพื่อไม่ให้คลาดการติดต่อสำคัญๆ ของคุณ

 9. ติดตั้ง Nautilus Elementary
  Nautilus เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์บน Ubuntu ซึ่งออกจะรกรุงรังคุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของ Nautilus ได้โดยการติดตั้ง Nautilus Elementary ซึ่งจะทำให้ Nautilus ของคุณดูไม้รกแล้วยังสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระและสวยงามอีกด้วย

 10. ใช้งาน Ubuntu ให้สนุก
  หากคุณติดตั้ง Ubuntu และปรับแต่งจนถูกใจแล้วก็ขอให้ใช้ Ubuntu อย่างสนุกและมีความสุขครับ ;)

เพิ่มอีก 2 ข้อสำหรับชาวไทย

 1. ติดตั้ง Language Support
  ติดตั้ง Language Support ในส่วนภาษาไทยเพิ่มเติมคุณจะพบว่า ภาษาไทยบน Ubuntu นั้นสวยงาม ไม่เพียงแต่อ่านเข้าใจง่ายยังช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้งาน Ubuntu ได้ง่ายขึ้น

 2. ติดตั้งคลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan
  ติดตั้งคลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan ที่ http://suriyan.in.th/repo/ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมได้อีกมากมาย เช่น ฟอนต์ภาษาไทย, ภาพพื้นหลัง หรือแม้กระทั่งแปลงร่าง Ubuntu ของคุณให้กลายเป็น Suriyan ได้เลย :)

หากท่านติดตามข่าวของ OpenOffice.org คงทราบกันแล้วว่ามีการแยกโครงการใหม่จากเดิม OpenOffice.org เป็น LibreOffice ซึ่งมีหลายบริษัทให้การสนับสนุนไม่ว่จะเป็น Novell, Google และ Document Foundation สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างความแตกต่างหลายอย่างให้กับโครงการ OpenOffice.org เดิมที่ดูแลโดย Oracle และโครงการใหม่ที่ตั้งต้นโค้ดด้วย Go-OO ของ Novell ซึ่งให้การสนับสนุน SUSE เป็นหลักดังนั้นแพคเกจจะเป็น RPM ทั้งหมด Ubuntu และ Debian based-distro ก็ต้องแปลงแพคเกจกันยุ่งยาก นักพัฒนา LibreOffice ได้จัดเตรียม repository ให้ติดตั้ง LibreOffice บน Ubuntu, Debian, LinuxMint กันได้ง่ายๆ วิธีการติดตั้งมีดังนี้

เพิ่มรายการลงใน sources.list กันก่อน

echo 'deb http://download.tuxfamily.org/gericom/libreoffice /' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

ติดตั้ง key สำหรับเรียกใช้ repository

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 890E7A26

อัพเดทฐานข้อมูลแพคเกจ

sudo apt-get update

จากนั้นติดตั้งด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install libreoffice3* libobasis3.3*

เท่านี้ก็เรียบร้อย สำหรับท่านที่ติดตั้ง LibreOffice ไปแล้วให้ทดสอบเรื่องภาษาไทยด้วยครับว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไร จะได้ช่วยกันแก้ไขในโอกาสต่อไป อ้อ อย่าลืมเล่น 3D Effect ใน Impress นะครับ ;)

สำหรับท่านที่ติดตั้ง Ubuntu 10.10 ไปแล้วต้องการติดตั้งแพคเกจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยกว่า 40 แบบ Search plugin สำหรับ Firefox โปรแกรมดิกชันนารี Stardict พร้อมฐานข้อมูลดิกชันนารี Lexitron สามารถใช้งานคลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan ได้แล้ววันนี้ วิธีการใช้งานให้ติดตั้งแพคเกจ suriyan-repository1.1-1all.deb เพื่อติดตั้ง repository จากนั้นสั่ง apt-get update เพื่ออัพเดทรายการคลังซอฟต์แวร์ และติดตั้งเพคเกจต่างๆ ผ่าน Software Center ได้เลย สำหรับแพคเกจอื่นๆ จะทะยอยเข้าคลังซอฟต์แวร์เรื่อยๆ ครับ หวังว่าคลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan จะช่วยให้คุณใช้งาน Ubuntu ได้ง่ายขึ้น

Canonical และนักพัฒนา Ubuntu ประกาศการออกรุ่น 10.10 รหัสพัฒนา Maverick Meerkat แล้ว ซึ่งรุ่นนี้ออกหลังจากรุ่น 10.04 LTS ไปเมื่อเดือนเมษายนที่แล้ว ในรุ่นนี้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น รูปร่างหน้าตา ตัวติดตั้งตัวใหม่ และการสนับสนุนอุปกรณ์ใหม่ๆ ด้วย Ubuntu 10.10 มาพร้อมกับ Kernel รุ่น 2.32.0 ที่รองรับระบบไฟล์แบบใหม่อย่าง Btrfs Ubuntu Font ได้ถูกเลือกใช้เป็น Font หลักในการแสดงผลบนหน้าจอ ในส่วน Software Center มี Featured และ What’s new เพิ่มเข้ามา อ้อ คุณสามารถสั่งซื้อซอฟต์แวร์ผ่าน Software Center ได้แล้ว

Ubuntu 10.10 มาพร้อมกับโปรแกรมจัดการภาพถ่ายใหม่ชื่อ Shotwell ซึ่งมาแทน F-Spot และโปรแกรมอื่นๆ อีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Evolution, Gwibber, Brasero, Firefox, Transmission, BitTorrent และ OpenOffice.org สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu รุ่นก่อนหน้านี้สามารถอัพเดทเป็นรุ่นปัจจุบันได้โดยใช้คำสั่ง update-manager -d สำหรับรุ่นต่อไปของ Ubuntu คือ Ubuntu 11.04 รหัสพัฒนา Natty Narwhal กำหนดออกในเดือนเมษายนปีหน้า ใครยังไม่มี Ubuntu 10.10 ดาวน์โหลดได้ที่ releases.ubuntu.com ครับ

ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ องค์กรธุรกิจจำนวน 2,000 แห่ง ตามที่ได้รับเบาะแสและการแจ้งความร้องทุกข์จากเจ้าของสิทธิ์ โดยตำรวจจะเริ่มเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ว่า มีรายชื่อองค์กรธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ในมือราว 2,000 รายชื่อ และในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) จะระดมกำลังกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วประเทศ ตามที่มีรายชื่อองค์กรธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ใน มือราว 2,000 ราย ทั้งนี้โดยหวังว่าจะลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยลงได้อีก อย่างต่อเนื่อง โดยตำรวจจะเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจ ที่ต้องสงสัยว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ปราศจากลิขสิทธิ์หรือมีลิขสิทธิ์ไม่ครบถ้วน

บก. ปอศ. มีพันธกิจในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ความพยายามของบก. ปอศ. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนพีซีที่ลดลงจากร้อยละ 80 มาอยู่ที่ร้อยละ 75 ในปี พ.ศ. 2552 การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนพีซีที่ลดลง 10 จุด ภายในระยะเวลา 4 ปี จะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ 2,100 ตำแหน่ง รัฐบาลจะได้รายได้จากเงินภาษีเพิ่มขึ้นถึง 1,650 ล้านบาท และเศรษฐกิจของชาติไทยจะเติบโตขึ้นอีกคิดเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติอีกด้วย ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

“การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็น หน้าที่ของเรา ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์” พ.ต.อ. ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รองผู้บังคับการ บก. ปอศ.กล่าว “การกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระลอกใหม่นี้เป็นหนึ่งในความพยายาม คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย”

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บก. ปอศ. ได้ดำเนินการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์เจ้าหน้าที่ตำรวจบก. ปอศ. ได้เข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสหรือได้รับการแจ้งความร้องทุกข์จากเจ้าของสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นขอหมายค้นจากศาล เมื่อได้รับหมายค้นแล้ว จึงจะเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยองค์กรธุรกิจที่ถูกตรวจค้น สามารถขอดูและตรวจสอบหมายค้นดังกล่าวได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่า การกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มุ่งเป้าหลักไปที่องค์กรธุรกิจเอกชน คำกล่าวอ้างที่ว่ามีการเข้าตรวจค้นโรงเรียน หรือองค์กรสาธารณะอื่นๆ นั้นไม่เป็นความจริง

ผู้ที่แจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2714-1010 หรือผ่านทางเว็บไซต์ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงถึง 250,000 บาท ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stop.in.th

ที่มา – opensource2day