bigbluebutton ทำงานทุกอย่างผ่านหน้าwebทั้งหมดนั้นทำงานผ่าน Flash Play
ความสามารถของ bigbluebutton
-สนทนาผ่านเสียง วีดีโอ ข้อความ
-แชร์หน้าจอของผู้บรรยาย
-แชร์สไลด์และทำการเขียนในสไลด์
-สลับผู้บรรยาย
ดูความสามารถเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย click

วิธีการติดตั้งbigbluebuttonนั้นแนะนำให้ติดตั้งบนUbntu10.04ที่ง่านแสนง่ายแคเพียงAdd repo โหลดสั่งsrartจบ แล้วคนที่ใช้ ubuntu version อื่นละทาง Bigbluebuttonบอกว่าอะเอานี่ไป
Install from source on Ubuntu Integrating BigBlueButton with your existing system ความยาว1หน้าwebpage เห็นแล้วท้อเลย แต่ทำไงได้ไม่อยากลงubuntuใหม่ก็ต้องนั่งทำตามไปครับ

 • เข้าใข้งานในส่วนของrootเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  sudo su

 • ตรวจสอบ IP
  ifconfig
  *จดIPไว้เพราะเราต้องใช้IPในการตั้งค่าbigbluebutton

 • Update & Upgrade
  apt-get update
  apt-get upgrade

 • ติดตั้ง MySQL Tomcat
  apt-get install mysql-server tomcat6

 • ทดสอบtomcatกันว่าทำงานหรือเปล่าเข้าไปที่web browser แล้วไปที่ http://:8080/ จะได้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นอันว่า tomcat6 ใช้งานได้
  Apache Tomcat - Mozilla Firefox_008.png

 • ติดตั้ง swftools แต่ก่อนอื่นเพิ่ม repository ไม่งั้นหาไม่เจอนะ
  nano /etc/apt/sources.list
  เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปครับ
  deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
  จากนั้น
  apt-get update
  apt-get install swftools
 • ติดตั้ง ImageMagick Nginx
  apt-get install imagemagick nginx
 • ติดตั้ง ActiveMQ
  mkdir /tmp/bbb
  cd /tmp/bbb'wget http://apache.mirror.rafal.ca/activemq/apache-activemq/5.4.1/apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gztar zxvf apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gz'mv /tmp/bbb/apache-activemq-5.4.1 /usr/share/activemq'
  'chown -R root:root /usr/share/activemq'
  apt-get install jsvc`

 • ติดตั้ง red5
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.70/red5-0.9.1.tar.gz
  tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
  mv /tmp/bbb/red5-0.9.1 /usr/share/red5

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ red5
  adduser --system --home /usr/share/red5 --no-create-home --group --disabled-password --shell /bin/false red5

 • จัดการสิทธิ red5
  chown -R root:root /usr/share/red5
  chown -R red5:adm /usr/share/red5/log
  chmod 755 /usr/share/red5/log
  chgrp red5 /usr/share/red5/webapps
  chmod 775 /usr/share/red5/webapps

 • จัดเตรียมของ
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/init-scripts.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/nginx-bigbluebutton.conf

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf

 • Auto-start activeMQ, bbb-openoffice-headless, and red5 on reboot
  cd /etc/init.d
  tar xzvf /tmp/bbb/init-scripts.tar.gz
  chmod +x /etc/init.d/activemq
  chmod +x /etc/init.d/red5
  chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
  update-rc.d activemq defaults
  update-rc.d red5 defaults
  update-rc.d bbb-openoffice-headless defaults

 • ติดตั้ง FreeSWITCH
  apt-get install python-software-properties
  add-apt-repository ppa:freeswitch-drivers/freeswitch-nightly-drivers
  apt-get update
  apt-get install freeswitch freeswitch-lang-en
  404 not found อ้าวppa ใช่ไม่ได้ทำยังไงละเนี่ย!!!สงสัยจะลงbigbulebuttonไม่สำเร็จแน่เลย
  อย่าตกใจไปครับถ้าไม่ได้เรามีวิธีแต่มันต้องออกแรงกันหน่อยนะ

 • ติดตั้ง FreeSWITCH แบบออกแรงเหนื่อย –” Install from Git
  cd /usr/src
  sudo apt-get install git-core subversion build-essential autoconf automake libtool libncurses5 libncurses5-dev make libjpeg-dev
  sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libgnutls-dev libtiff4-dev libx11-dev unixodbc-dev libssl-dev python2.6-dev
  zlib1g-dev libzrtpcpp-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libperl-dev libgdbm-dev libdb-dev python-dev uuid-dev

  git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch.git
  cd freeswitch

 • ลงเสร็จก็ต้องทำเพ็คเกจครับ
  dpkg-checkbuilddeps
  dpkg-buildpackage -b -rfakeroot
  รอรอรอ (ต้องต่อinternetตลอดเวลาขณะทำครับ)————>>>> บางเครื่องอาจขึ้นถามหาเพ็ตเกจบางตัวก็ให้ทำการ apt-get install ตามนั้นแล้วลอง build ใหม่นะครับ ——>>> เสร็จแล้วเช็ค.deb กันครับ
  cd /usr/src
  ls freeswitch*.deb

 • จัดการติดตั้งครับ
  dpkg -i freeswitch*.deb

 • ตั่งค่าFreeSWITCH
  cd /opt/freeswitch/
  tar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz
  chown -R freeswitch:daemon conf
  chmod -R 755 conf
  sed -i 's/FREESWITCH_ENABLED="false"/FREESWITCH_ENABLED="true"/
  g' /etc/default/freeswitch

  สำหรับการลงผ่านgit ไม่ต้องtar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz

 • ตั้งค่า nginx
  cat /tmp/bbb/nginx-bigbluebutton.conf | sed "s/192.168.0.35/< YOUR-IP >/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton
  ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton

 • ติดตั้งopenoffice
  apt-get install openoffice.org
  ubuntu มีอยู่แล้วจะลงทำไมเนี่ย

 • Start openoffice as a service
  service bbb-openoffice-headless start

 • Disable Security settings for TOMCAT6
  sed -i "s/#TOMCAT6_SECURITY=yes/TOMCAT6_SECURITY=no/" /etc/default/tomcat6

 • สร้างฐานข้อมูลให้bigbluebuttonอยู่กันต่อเลย
  mysql -u root -p

  create database bigbluebutton;

  grant all on bigbluebutton.* to 'bbb'@'localhost' identified by 'secret';

  flush privileges;

  quit

 • ติดตั้ง bbb-web
  cp /tmp/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

 • ดูตำแหน่งของ PDF2SWF, CONVERT GS
  which pdf2swf convert gs
  จะได้ออกมาประมาณนี้
  /usr/bin/pdf2swf
  /usr/bin/convert
  /usr/bin/gs
  จำที่อยู่ทั้ง3ตัวไว้ครับ

 • Generate a GUID
  เข้าไปที่ web
  http://www.somacon.com/p113.php
  เลือกที่ Hex Encoded แล้วกด Generate UUID/GUID แล้วทำการจด เลขทั้งหมดหลัง 0x ไว้ครับ

 • ตั้งค่า bbb-web
  nano /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties

แก้ไขตามนี้ครับ
Directory where SWFTOOLS (pdf2swf, jpeg2swf, png2swf) are located
swfToolsDir=/usr/bin/


Directory where ImageMagick’s convert executable is located
imageMagickDir=/usr/bin/


Use fullpath to ghostscript executable since the exec names are different
for each platform.
ghostScriptExec=/usr/bin/gs

Inject values into grails service beans
beans.presentationService.presentationDir=${presentationDir}
beans.dynamicConferenceService.serviceEnabled=true
beans.dynamicConferenceService.apiVersion=0.7
beans.dynamicConferenceService.minutesElapsedBeforeMeetingExpiration=60
beans.dynamicConferenceService.securitySalt=YOUR-GUID
beans.dynamicConferenceService.defaultWelcomeMessage=${defaultWelcomeMessage}
beans.dynamicConferenceService.defaultDialAccessNumber=${defaultDialAccessNumbe$


This URL is where the BBB client is accessible. When a user sucessfully
enters a name and password, she is redirected here to load the client.
bigbluebutton.web.serverURL=http://YOU-IP

 • สร้างไฟล์ noPdfMarkWorkaround.ps มีเนื้อหาตามนี้

  %!
  /pdfmark {cleartomark} bind def

  nano /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps

 • สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลนำเสนอ

  mkdir /var/bigbluebutton
  chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
  chmod -R 777 /var/bigbluebutton

 • ติดตั้ง bbb-apps

  cd /usr/share/red5/webapps
  tar xzvf /tmp/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-deskshare-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-deskshare.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-video-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-video.tar.gz

 • ติดตั้งbbb-voice-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-sip.tar.gz

At this point we have to edit one of the configuration files to point to your sip server. This document assumes it is your current machine, but it can be another stand alone machine all you need is its IP address.

 • เปิดFile bigbluebutton-sip.properties แล้วแก้ไข sip.server.host=YOUR-IP
  nano /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties

 • ติดตั้ง default web pages
  cd /var/www
  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-client

  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz

Now we need to create bbbapiconf.jsp, which will hold our GUID and the !BigBlueButtonURL. Be sure to replace < YOUR-GUID > and < YOUR-IP > with the GUID we generated earlier and your IP, respectively.

echo “<%!
// This is the security salt that must match the value set in the BigBlueButton server
String salt = “YOUR-GUID”;

// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = “http://YOUR-IP/bigbluebutton/”;
%>” > /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbbapiconf.jsp

-Edit client config

`nano /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml`

เปลี่ยน uri=YOUR-IP 

  <modules>

      <module name="ChatModule" url="ChatModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://<YOUR-IP>/bigbluebutton"
          dependsOn="ViewersModule"
          translationOn="true"
          translationEnabled="true"
      />

      <module name="ViewersModule" url="ViewersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35/bigbluebutton/api/enter"
          allowKickUser="false"
      />

      <module name="ListenersModule" url="ListenersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          recordingHost="http://192.168.0.35"
      />

      <module name="DeskShareModule"
          url="DeskShareModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/deskShare"
      />

      <module name="PhoneModule" url="PhoneModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/sip"
          autoJoin="false"
          dependsOn="ViewersModule"
      />

      <module name="VideoconfModule" url="VideoconfModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/video"
          dependsOn="ViewersModule"
          videoQuality="70"
          presenterShareOnly="false"
      />

      <module name="WhiteboardModule" url="WhiteboardModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          dependsOn="PresentModule"
      />

      <module name="PresentModule" url="PresentModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          dependsOn="ViewersModule"
      />

      <!-- new module in development:
      <module name="DynamicInfoModule" url="DynamicInfoModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          infoURL="http://192.168.0.35/client/conf/example-info-data.xml?user={userID}&role={role}&meetingID={meetingID}"
      />
      -->

      <!--<module name="ExampleChatModule" url="ExampleChatModule.swf?v=56"
    uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
    host="http://192.168.0.35"
      />-->

      <!--<module name="BreakoutModule" url="BreakoutModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.225"
          dependsOn="ViewersModule"
          salt="1708e5ecf25b7142b06f2338b4ea3cf1"
      />-->

  </modules>

-ติดตั้ง bbb-conf
cp /tmp/bbb/bbb-conf /usr/local/bin
sudo chmod a+x /usr/local/bin/bbb-conf

 • สร้าง directory เก็บ log
  mkdir /var/log/bigbluebutton

 • สร้าง log file
  touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
  chown tomcat6:tomcat6 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log

 • ทดสอบว่า bigbluebutton ลงได้สมบูรณ์

  sudo bbb-conf --clean
  sudo bbb-conf --check

มึนตัวอักษรกันเลยทีเดียว เห้อ ลงเสร็จแล้ว ทดสอบระบบกันหน่อยครับ
bbb-conf --start
จากนั้นก็เข้าไปที่ http://YOUR IP/bigbluebutton

ที่เหลือก็ไปชวนเพื่อนๆมาทดสอบกันครับ… ^^

bigbluebutton ทำงานทุกอย่างผ่านหน้าwebทั้งหมดนั้นทำงานผ่าน Flash Play
ความสามารถของ bigbluebutton
-สนทนาผ่านเสียง วีดีโอ ข้อความ
-แชร์หน้าจอของผู้บรรยาย
-แชร์สไลด์และทำการเขียนในสไลด์
-สลับผู้บรรยาย
ตามดูความาสมารถเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลย click
วิธีการติดตั้งbigbluebuttonนั้นแนะนำให้ติดตั้งบนUbntu10.04ที่ง่านแสนง่ายแคเพียงAdd repo โหลดสั่งsrartจบ แล้วคนที่ใช้ ubuntu version อื่นละทาง Bigbluebuttonบอกว่าอะเอานี่ไป
Install from source on Ubuntu Integrating BigBlueButton with your existing system ความยาว1หน้าwebpage เห็นแล้วท้อเลย แต่ทำไงได้ไม่อยากลงubuntuใหม่ก็ต้องนั่งทำตามไปครับ

 • เข้าใข้งานในส่วนของrootเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  sudo su

 • ตรวจสอบ IP
  ifconfig
  *จดIPไว้เพราะเราต้องใช้IPในการตั้งค่าbigbluebutton

 • Update & Upgrade
  apt-get update
  apt-get upgrade

 • ติดตั้ง MySQL Tomcat
  apt-get install mysql-server tomcat6

 • ทดสอบtomcatกันว่าทำงานหรือเปล่าเข้าไปที่web browser แล้วไปที่ http://Your-IP:8080/ จะได้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นอันว่า tomcat6 ใช้งานได้
  Apache Tomcat - Mozilla Firefox_008.png

 • ติดตั้ง swftools แต่ก่อนอื่นเพิ่ม repository ไม่งั้นหาไม่เจอนะ
  nano /etc/apt/sources.list
  เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปครับ
  deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
  จากนั้น
  apt-get update
  apt-get install swftools
 • ติดตั้ง ImageMagick Nginx
  apt-get install imagemagick nginx
 • ติดตั้ง ActiveMQ
  mkdir /tmp/bbb
  cd /tmp/bbb'wget http://apache.mirror.rafal.ca/activemq/apache-activemq/5.4.1/apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gztar zxvf apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gz'mv /tmp/bbb/apache-activemq-5.4.1 /usr/share/activemq'
  'chown -R root:root /usr/share/activemq'
  apt-get install jsvc`

 • ติดตั้ง red5
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.70/red5-0.9.1.tar.gz
  tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
  mv /tmp/bbb/red5-0.9.1 /usr/share/red5

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ red5
  adduser --system --home /usr/share/red5 --no-create-home --group --disabled-password --shell /bin/false red5

 • จัดการสิทธิ red5
  chown -R root:root /usr/share/red5
  chown -R red5:adm /usr/share/red5/log
  chmod 755 /usr/share/red5/log
  chgrp red5 /usr/share/red5/webapps
  chmod 775 /usr/share/red5/webapps

 • จัดเตรียมของ
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/init-scripts.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/nginx-bigbluebutton.conf

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf

 • Auto-start activeMQ, bbb-openoffice-headless, and red5 on reboot
  cd /etc/init.d
  tar xzvf /tmp/bbb/init-scripts.tar.gz
  chmod +x /etc/init.d/activemq
  chmod +x /etc/init.d/red5
  chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
  update-rc.d activemq defaults
  update-rc.d red5 defaults
  update-rc.d bbb-openoffice-headless defaults

 • ติดตั้ง FreeSWITCH
  apt-get install python-software-properties
  add-apt-repository ppa:freeswitch-drivers/freeswitch-nightly-drivers
  apt-get update
  apt-get install freeswitch freeswitch-lang-en
  404 not found อ้าวppa ใช่ไม่ได้ทำยังไงละเนี่ย!!!สงสัยจะลงbigbulebuttonไม่สำเร็จแน่เลย
  อย่าตกใจไปครับถ้าไม่ได้เรามีวิธีแต่มันต้องออกแรงกันหน่อยนะ

 • ติดตั้ง FreeSWITCH แบบออกแรงเหนื่อย –” Install from Git
  cd /usr/src
  sudo apt-get install git-core subversion build-essential autoconf automake libtool libncurses5 libncurses5-dev make libjpeg-dev
  sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libgnutls-dev libtiff4-dev libx11-dev unixodbc-dev libssl-dev python2.6-dev
  zlib1g-dev libzrtpcpp-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libperl-dev libgdbm-dev libdb-dev python-dev uuid-dev

  -ลงเสร็จก็ต้องทำเพ็คเกจครับ
  dpkg-checkbuilddeps
  dpkg-buildpackage -b -rfakeroot
  รอรอรอ (ต้องต่อinternetตลอดเวลาขณะทำครับ)————>>>> บางเครื่องอาจขึ้นถามหาเพ็ตเกจบางตัวก็ให้ทำการ apt-get install ตามนั้นแล้วลอง build ใหม่นะครับ ——>>> เสร็จแล้วเช็ค.deb กันครับ
  cd /usr/src
  ls freeswitch*.deb

จัดการติดตั้งครับ
dpkg -i freeswitch*.deb

 • ตั่งค่าFreeSWITCH
  cd /opt/freeswitch/
  tar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz
  chown -R freeswitch:daemon conf
  chmod -R 755 conf
  sed -i 's/FREESWITCH_ENABLED="false"/FREESWITCH_ENABLED="true"/
  g' /etc/default/freeswitch

  สำหรับการลงผ่านgit ไม่ต้องtar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz

 • ตั้งค่า nginx
  cat /tmp/bbb/nginx-bigbluebutton.conf | sed "s/192.168.0.35/YOUR-IP/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton
  ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton

 • ติดตั้งopenoffice
  apt-get install openoffice.org
  ubuntu มีอยู่แล้วจะลงทำไมเนี่ย

 • Start openoffice as a service
  service bbb-openoffice-headless start

 • Disable Security settings for TOMCAT6
  sed -i "s/#TOMCAT6_SECURITY=yes/TOMCAT6_SECURITY=no/" /etc/default/tomcat6

 • สร้างฐานข้อมูลให้bigbluebuttonอยู่กันต่อเลย
  mysql -u root -p

  create database bigbluebutton;

  grant all on bigbluebutton.* to 'bbb'@'localhost' identified by 'secret';

  flush privileges;

  quit

 • ติดตั้ง bbb-web
  cp /tmp/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

 • ดูตำแหน่งของ PDF2SWF, CONVERT GS
  which pdf2swf convert gs
  จะได้ออกมาประมาณนี้
  /usr/bin/pdf2swf
  /usr/bin/convert
  /usr/bin/gs
  จำที่อยู่ทั้ง3ตัวไว้ครับ

 • Generate a GUID
  เข้าไปที่ web
  http://www.somacon.com/p113.php
  เลือกที่ Hex Encoded แล้วกด Generate UUID/GUID แล้วทำการจด เลขทั้งหมดหลัง 0x ไว้ครับ

 • ตั้งค่า bbb-web
  nano /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties

แก้ไขตามนี้ครับ
Directory where SWFTOOLS (pdf2swf, jpeg2swf, png2swf) are located
swfToolsDir=/usr/bin/


Directory where ImageMagick’s convert executable is located
imageMagickDir=/usr/bin/


Use fullpath to ghostscript executable since the exec names are different
for each platform.
ghostScriptExec=/usr/bin/gs

Inject values into grails service beans
beans.presentationService.presentationDir=${presentationDir}
beans.dynamicConferenceService.serviceEnabled=true
beans.dynamicConferenceService.apiVersion=0.7
beans.dynamicConferenceService.minutesElapsedBeforeMeetingExpiration=60
beans.dynamicConferenceService.securitySalt=YOUR-GUID
beans.dynamicConferenceService.defaultWelcomeMessage=${defaultWelcomeMessage}
beans.dynamicConferenceService.defaultDialAccessNumber=${defaultDialAccessNumbe$


This URL is where the BBB client is accessible. When a user sucessfully
enters a name and password, she is redirected here to load the client.
bigbluebutton.web.serverURL=http://YOUR-IP

 • สร้างไฟล์ noPdfMarkWorkaround.ps มีเนื้อหาตามนี้

%!
/pdfmark {cleartomark} bind def

`nano /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps`
 • สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลนำเสนอ

  mkdir /var/bigbluebutton
  chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
  chmod -R 777 /var/bigbluebutton

 • ติดตั้ง bbb-apps

  cd /usr/share/red5/webapps
  tar xzvf /tmp/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-deskshare-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-deskshare.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-video-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-video.tar.gz

 • ติดตั้งbbb-voice-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-sip.tar.gz

 • เปิดFile
  nano /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties

 • แก้ไข sip.server.host=YOUR-IP

 • ติดตั้ง default web pages
  cd /var/www
  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-client

  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz

Now we need to create bbbapiconf.jsp, which will hold our GUID and the !BigBlueButtonURL. Be sure to replace YOUR-GUID and YOUR-IP with the GUID we generated earlier and your IP, respectively.

echo “<%!
// This is the security salt that must match the value set in the BigBlueButton server
String salt = “YOUR GUID”;

// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = “http://YOUR-IP/bigbluebutton/”;
%>” > /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbbapiconf.jsp

 • Edit client config

  nano /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

  เปลี่ยน uri=YOUR-IP

      <module name="ChatModule" url="ChatModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          dependsOn="ViewersModule"
          translationOn="true"
          translationEnabled="true"
      />
  
      <module name="ViewersModule" url="ViewersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35/bigbluebutton/api/enter"
          allowKickUser="false"
      />
  
      <module name="ListenersModule" url="ListenersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP//bigbluebutton"
          recordingHost="http://192.168.0.35"
      />
  
      <module name="DeskShareModule"
          url="DeskShareModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/deskShare"
      />
  
      <module name="PhoneModule" url="PhoneModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/sip"
          autoJoin="false"
          dependsOn="ViewersModule"
      />
  
      <module name="VideoconfModule" url="VideoconfModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/video"
          dependsOn="ViewersModule"
          videoQuality="70"
          presenterShareOnly="false"
      />
  
      <module name="WhiteboardModule" url="WhiteboardModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          dependsOn="PresentModule"
      />
  
      <module name="PresentModule" url="PresentModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          dependsOn="ViewersModule"
      />
  
      <!-- new module in development:
      <module name="DynamicInfoModule" url="DynamicInfoModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          infoURL="http://192.168.0.35/client/conf/example-info-data.xml?user={userID}&role={role}&meetingID={meetingID}"
      />
      -->
  
      <!--<module name="ExampleChatModule" url="ExampleChatModule.swf?v=56"
    uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
    host="http://192.168.0.35"
      />-->
  
      <!--<module name="BreakoutModule" url="BreakoutModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.225"
          dependsOn="ViewersModule"
          salt="1708e5ecf25b7142b06f2338b4ea3cf1"
      />-->
  
  </modules>
  

  `

 • ติดตั้ง bbb-conf
  cp /tmp/bbb/bbb-conf /usr/local/bin
  sudo chmod a+x /usr/local/bin/bbb-conf

 • สร้าง directory เก็บ log
  mkdir /var/log/bigbluebutton

 • สร้าง log file
  touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
  chown tomcat6:tomcat6 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log

 • ตรวจสอบก่อนว่า bigbluebutton นั้นลงเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  sudo bbb-conf --clean
  sudo bbb-conf --check

มึนตัวอักษรกันเลยทีเดียว เห้อ ลงเสร็จแล้ว ทดสอบระบบกันหน่อยครับ
bbb-conf --start
จากนั้นก็เข้าไปที่ http://YOUR-IP/bigbluebutton

bigbluebutton ทำงานได้แล้วที่เหลือก็คือกานไปเรียกเพื่อนๆมาทดสอบกันผ่านทางหน้าwebได้เลย
http://YOUR-IP/bigbluebutton

PaaS คืออะไร? <<”>>
Platform as a Service – PaaS คือ แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา SaaS ที่ให้บริการให้แก่ผู้พัฒนาเพื่อพัฒนาโดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยฐานข้อมูล มิดเดิลแวร์ และเครื่องมือสำหรับการพัฒนา โดยทั้งหมดนี้ได้รับการนำเสนอในรูปแบบของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

o_1.png

แล้วจะหาใช้ได้จากไหนละ o_0?
-http://www.microsoft.com/windowsazure/
-http://www.openshift.com
-http://moncai.com/
-http://www.heroku.com

แต่วันนี้เราจะมาลอง Openshift กัน
ในส่วนการให้บริการของ Openshift นั้นแบ่งเป็น3ระดับ
-Express บริการฟรีโดยมีเงื่อนไขที่เราสามารถสร้างได้เพียง Application เดียวเท่านั้น และมีการกำหนดภาษาที่ใช้พัฒนา PHP , Python , Ruby , Perl
-Flex สมารถสร้างได้หลาย Application มีการเพิ่มภาษาที่ใช้ในการพัฒนามากขี้นและฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก Express และยังมีส่วนของการจัดการฐานข้อมูลและระบบตรวจสอบสถานะ แต่ไม่ฟรีนะ
-Power (ยังไม่เปิดให้บริการ)

Type

ผมลองได้แต่แบบ Express เพราะมันฟรี เริ่มลงทะเบียนสมาชิกกันก่อน ขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากกด Try it now แล้วกรอกข้อมูลไป ละก็รอรับ Email ยืนยันได้เลย ง่ายกว่า สมัคร Facebook อีก

สมัครเสร็จแล้ว Login เข้ามาก็พบกับหน้า Getting Started
-Install the client tools click ไปอ่านกันได้เลย client ลงได้ทุก OS ครับ แต่สำหรับ Linux เขียนไว้เฉพาะ Red Hat แล้วคนใช้ Ubuntu ละเขาบอกว่าให้ทำตามนี้ครับ

Other Linuxes
1.Prerequisites
Root access
Ruby 1.8 or higher installed or available to be installed
2.Install the required packages: git, ruby, rubygems, and the ruby 1.8 development package.
3.Install the gem:

su -c 'gem install rhc'

ok แค่ลง Packages ตามนั้นแล้ว su -c ‘gem install rhc’ งั้นลุยเลย les’t go ………
3นาทีผ่านไป อ้าว warning –” แล้วมันลงยังไงละเนี่ย google ซิครับแบบนี้ค้นไปพักใหญ่ก็ได้คำตอบตามนี้เลย

sudo apt-get install git-core openssh-client ruby-full

sudo apt-get install rubygems1.8

sudo gem install --source http://gems.rubyforge.org --source https://openshift.redhat.com/app/repo/ rhc

ลงเสร็จก็สร้าง Domain name กับ Application

/var/lib/gems/1.8/bin/rhc-create-domain -n domainname -l EMAIL_ID

พิมพ์ password ตามที่เราลงทะเบียนไว้

/var/lib/gems/1.8/bin/rhc-create-app -a applicationname -t php-5.3.2

พิมพ์ password ตามที่เราลงทะเบียนไว้

เสร็จแล้วทดสอบกันหน่อยว่าใช้ได้ไหม

cd myapp
nano php/index.php
(ทำการแก้ไขcode เพื่อทดสอบ)
git commit -a -m "My first change
git push

เข้าไปที่ http://applicationname-domainname.rhcloud.com

ใครอ่านแล้วยังงงๆก็ตามไปที่ clip นี้ได้เลย

How to install drupal ^!^
ลองเล่นกับopenshiftกันซักเล็กน้อยด้วยการลงDrupal
-เข้าไปcopy link drupal เวอร์ชั่นล่าสุดที่ http://www.drupal.org

wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.4.tar.gz
cd drupal
tar zxf ../drupal-7.0.tar.gz
mv drupal-7.0/*php
rm -rf drupal-7.0/
cd php
gedit sites/ default/default/default.setting.php

ทำการค้นหาด้วยการกด ctrl+f base
แก้ไขcode เป็น

$ base url = ‘http://applicationname-domainname.rhcloud.com’

สั่งให้สิ่งที่เราแก้ไขขึ้นไปยังCloud

git add -A
git comit -a -m "Add Drupal to my site
push

-ไปที่ websiteที่เราตั่งชื่อไว้แล้วติดตั้ง drupal โดยเลือกdata base เป็น SQLite ในช่อง Database file ให้ใส่เป็น ../../data/.ht.sqlite กด save and continue

-setค่าของdatabaseให้เรียบร้อยเราก็จะได้ Drupalมาใช้งานกันแล้ว
ด้วยความเป็น PaaSเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงอะไรอื่นๆเกี่ยวกับระบบเลย ^^

อ่านแล้วไม่เห็นภาพหรือไม่เข้าใจก็ตามไปที่ Clip Install drupal ได้เลย…