OpenStack สามารถจัดการเครือข่ายในแต่ละ instance ได้ เราสามารถแบ่ง subnet เพื่อแยก network ของแต่ละ instance ออกจากกันได้ ทำให้ instance มีเครือข่ายของตัวเองได้ การจัดการ Network จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • สร้าง Internal Network
  • สร้าง Router
  • เชื่อมโยง Network ระหว่าง Internal และ External ผ่าน Router


Continue reading

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานทุกคนที่อยู่บน Zimbra เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดให้ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อมีการ login ครั้งต่อไป ทำได้โดยใช้สคริปต์ดังนี้

#!/bin/sh
for i in `zmprov -l getAllAccounts | grep -v "^admin\@\|^wiki\@\|^spam\..*@\|^ham\..*@"`
do
zmprov modifyAccount $i zimbraPasswordMustChange TRUE
done

null


Continue reading

โดย default เมื่อเราติดตั้ง Alfresco พอร์ตสำหรับเข้าถึงคือ :8080 แต่เมื่อเราต้องการเข้าถึง Alfresco ผ่านพอร์ต 80 เราจึงใช้ Nginx เข้ามาช่วย ดังนี้
ก่อนอื่นติดตั้ง Nginx ก่อน โดย

sudo apt-get install nginx

จากนั้นเข้าไปยัง /ect/nginx/sits-available

sudo cd /etc/nginx/sites-available

สร้างไฟล์ไซต์ดังนี้

sudo vi alfresco

null

จากนั้นสร้าง symbolic link

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/alfresco.ezref.info /etc/nginx/sites-enabled/alfresco

restart nginx โดย

sudo service nginx restart

จากนั้นลองเข้า alfresco โดยพอร์ต 80 ดู จะได้ดังรูป

null

หลังจากติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้และ Tenant/Project กันบ้างครับ ให้ Login เข้าไปยัง Dashboard และเข้าไปที่รายการ Identity → Project เลือก Create Project

null


Continue reading

Zimlet คือบริการเสริมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Zimbra ได้รับประโยชน์มากขึ้น หรือจะเรียกว่า Zimlet เป็น Add-on หรือ Extension ก็ไม่แปลก ทีนี้เรามาดูวิธีติดตั้ง Zimlet กัน วิธีการติดตั้ง Zimlet นั้นเราสามารถทำได้ทั้งผ่าน Command line หรือ Admin UI ได้เลย มาดูวิธีการติดตั้งผ่าน CLI กันก่อน ก่อนอื่น เช่นเคย เป็น zimbra user ก่อน

su - zimbra

มาดูกันก่อนว่าเรามี zimlet อะไรติดตั้งแล้วบ้าง โดยใช้คำสั่ง

zmzimletctl listZimlets

null


Continue reading

จากบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้ การติดตั้ง OpenStack ด้วย RDO กันไปแล้ว คราวนี้เรามาปรับแต่งระบบเครือข่ายของ OpenStack โดยใช้ Bridge กัน Bridge นี้หมายถึงสะพาน สะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายในโลกจำลองของ OpenStack ออกมาโอภาปราศรัยกับโลกภายนอกกับอินเทอร์เน็ตจริง ๆ ได้ผ่านไอพีที่เครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ ได้รับ ในนี้เราใช้บริการซอฟต์แวร์จัดการเครือข่ายที่เรียกว่า นิวตรอน (Neutron) และ Open vSwitch ที่จะมาช่วยสร้าง VLAN ให้เรา การคอนฟิกในขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจาก https://www.rdoproject.org/Neutron_with_existing_external_network

ก่อนอื่นสร้างไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br-ex ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงไป

DEVICE=br-ex
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.2.15
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.2.2
DNS1=10.0.2.3
ONBOOT=yes


Continue reading

ปกติแล้วระบบ Zimbra โดย default จะเซตค่า Password Expire เป็น unilimit(0) ถ้าเราต้องการตั้งค่าให้รหัสผ่านหมดอายุภายในกำหนดสามารถทำได้ผ่าน Admin UI และ Command line ซึ่งเราจะมาดูวิธีเซตใน command line กันก่อน
ก่อนอื่นเข้า command line ด้วย user zimbra

su - zimbra

ใช้คำสั่ง zmprov จัดการโดยใช้รูปแบบดังนี้

zmprov ga user@domain.com zimbraPasswordMaxAge [days]


Continue reading

Discourse เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับเป็นบอร์ดสนทนาและโต้ตอบในประเด็นต่างๆ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.discourse.org/
ติดตั้ง Git ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install git

สร้าง Swap ขนาด 2 GB และส่วนเสริม Swap 1 GB ด้วยคำสั่ง

sudo install -o root -g root -m 0600 /dev/null /swapfile

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1k count=2048k

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1k count=1024k


Continue reading

OpenStack เป็น Cloud Operating System ใช้ในการสร้างบริการ Private Cloud ในรูปแบบบริการ Infrastructure as a Service การติดตั้ง OpenStack สามารถทำได้หลายวิธี สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเล่น OpenStack สามารถติดตั้งเพื่อทดลองใช้งานได้เบื้องต้นผ่าน Virtual Machine ได้ ครั้งนี้จะมาติดตั้ง RDO หรือ RedHat OpenStack กัน

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ในเอกสารนี้เราจะติดตั้ง OpenStack บน Virtual Machine กัน ในนี้เราเลือกใช้ของดีที่ไม่คิดราคาอย่าง VirtualBox กัน แล้วค่อยติดตั้งลีนุกซ์ด้วย CentOS ในนั้น จากนั้นเราจะมาติดตั้ง OpenStack บน CentOS กันอีกทีครับ


Continue reading

ปกติแล้วการเพิ่มผู้ใช้งานบน Alfresco สามารถเพิ่มได้ทีละคน หรือจะเพิ่มทีละหลายคนก็ได้ โดยการเพิ่มทีละหลาย users นั้น เราจะต้องสร้างไฟล์ .csv ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้

User Name,First Name,Last Name,E-mail Address,,Password,Company,Job Title,Location,Telephone,Mobile,
Skype,IM,Google User Name,Address,Address Line 2,Address Line 3,Post Code,Telephone,Fax,Email

ตัวอย่าง ดังรูป

null


Continue reading