การสัมมนาเรื่อง  ก้าวสู่โลกธุรกิจด้วย OPEN SOURCE
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม ชั้น 5

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความคิดริเริ่มในการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาพัฒนาต่อเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็ได้ เนื่องจากการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้มีการนำไปใช้ในการสร้างธุรกิจหลายแห่งแล้วจึงเห็นว่าเหมาะสมที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้รับรู้

เนื้อหาของการสัมมนา

การสัมมนานี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาบอกเล่าถึงรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา รวมถึงการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกนั้นเป็นไปในรูปแบบต่างๆ
 

  1. “การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย OPEN SOURCE” บรรยายโดย คุณฤทธา มโนทัยเสาวภาคย์ Sales Manager บริษัท Blue OCean Communication Co.,Ltd. เป็นการนำเสนอรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เป็นฮาร์ดแวร์สำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “Ultra Server” เมล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีแพลตฟอร์มของฮาร์ดแวร์ขนาดเล็ก
  2. “OPEN SOURCE กับธุรกิจโทรคมนาคม ” โดยคุณโดม เจริญยศ CTO (Chief Technology Officer) บริษัท 101 GLOBAL Co., Ltd. เป็นการนำเสนอรูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เป็นซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ “WorldSip” ซอฟต์แวร์โซลูชันทางด้านเทเลโฟนียุคใหม่ 
  3. “ก้าวสู่โลกธุรกิจด้วย OPEN SOURCE” โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ดำเนินการเสวนาโดย คุณพงษ์ศักดิ์ โฆวัชรกุล Web Editor จากเว็บไซต์  thaiopensource.org  รูปแบบของการเสวนาจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับโอเพนซอร์ส และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ซักถามวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
     

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 200 คน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จุดประกายให้อาจารย์มองเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านนี้ รวมถึงทำให้นักศึกษาหันมาสนใจพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้น
 

การลงทะเบียน
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา on-line ได้ที่ http://www.thaiopensource.org/seminar

 


กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “ ก้าวสู่โลกธุรกิจด้วย OPEN SOURCE”
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551   เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ ห้องแกรน์รัชดา บอลรูม ชั้น 5

13.00-13.30 น.         ผู้ร่วมสัมมนาลงทะเบียน

13.30-13.40 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13.40-14.00 น.         ประธานกล่าวเปิดงาน

14.00-14.45 น.         การสัมมนาหัวข้อ “การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย OPEN SOURCE”
                              โดยคุณฤทธา มโนทัยเสาวภาคย์ Sales Manager
                              บริษัท Blue OCean Communication Co.,Ltd.

14.50-15.35 น.         การสัมมนาหัวข้อ “OPEN SOURCE กับธุรกิจโทรคมนาคม ”
                              โดยคุณโดม เจริญยศ CTO (Chief Technology Officer)
                              บริษัท 101 GLOBAL Co., Ltd.

15.35-16.00 น.         Refreshment

16.00-16.45 น.         การเสวนาหัวข้อ “ก้าวสู่โลกธุรกิจด้วย OPEN SOURCE”
                              โดย คุณโดม เจริญยศ CTO (Chief Technology Officer)
                              บริษัท 101 GLOBAL Co., Ltd.
                              คุณฤทธา มโนทัยเสาวภาคย์ Sales Manager
                              บริษัท Blue OCean Communication Co.,Ltd.
                              ดำเนินการเสวนาโดย
                              คุณพงษ์ศักดิ์ โฆวัชรกุล Web Editor thaiopensource.org
                              สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
16.45 น.                  จบการสัมมนา

 

Comments are closed.