PIWIK เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดเก็บและตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้โดยผ่าน Web Interface
ก่อนการติดตั้ง PIWIK นั้นต้องทำการติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้
ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน MySQL


Continue reading

มาเริ่มติดตั้ง Fail2ban กันก่อนด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install fail2ban

ทำการตั้งค่า Fail2Ban ด้วยการคัดลอกไฟล์ jail.conf แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น jail.local ด้วยคำสั่ง

sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local

จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ jail.loca ด้วยโปรแกรมที่ถนัดเช่น nano ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/fail2ban/jail.local


Continue reading

Zentyal นั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่ไว้จัดการกับระบบเครื่อข่าที่สามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Interface ที่มีพื้นฐานมาจาก Ubuntu ดังนั้นใครที่ติดตั้ง Ubuntu อยู่แล้วสามารถติดตั้ง Package ของ Zentyal ได้เลยใน How-To ครั้งนี้จะเป็นการติดตั้งบน Ubuntu 14.04 มาเริ่มกันเลย
เพิ่ม Repository ของ Zentyal และทำการยืนยัน Public Key ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository "deb http://archive.zentyal.org/zentyal 3.5 main extra"

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 10E239FF

wget -q http://keys.zentyal.org/zentyal-3.5-archive.asc -O- | sudo apt-key add -

ติดตั้ง Package ของ Zentyal ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install zentyal


Continue reading

ส่วนประกอบของได้ข้อมูลมาแสดงผลบน Kibana ประกอบด้วย

 • Logstash : ทำหน้าที่เป็น Server ในการรับ Log จากเครื่องต่างๆ ใน How- To ครั้งนี้จะเรียกเครื่องที่ลง Logstash ว่า Logstash Server
 • Elasticsearch : ทำหน้าที่เก็บข้อมูล Log
 • Kibana : ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงผลที่สามารถค้นหาและเรียกดูรายระเอียดได้ผ่านทาง Web Interface
 • Logstash Forwarder : ทำหน้าที่เป็นตัวส่ง Log ของเครื่องต่างๆไปยัง Logstash Server ใน How-to ครั้งนี้จะเรียกเครื่องนี้ว่า Logstash Client

เตรียมเครื่องที่จะเป็น Logstash Server ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
เพิ่ม Repository และติดตั้ง Java 7 ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install oracle-java7-installer


Continue reading

ก่อนที่เราจะไปใช้ Nmap เรามารู้จักข้อมูลของ Port ในเบื้องต้นกันก่อน Port คือหมายเลขที่ใช้ระบุประเภของการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะมีช่วงหมายเลขตั่งแต่ 1 ถึง 65535 โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้

 • Well-Know Port 1 ถึง 1023 เป็น Port มาตราฐานที่ใช้งานควบคุมการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ
 • Registered Port 1024 ถึง 49151 เป็น Port ที่ใช้งานกับรูปแบบการให้บริการต่างๆโดยที่มีหน่วยงานควบคุมดูแลคือ IANA
 • Dynamic Port 49152 ถึง 65535 เป็น Port ที่อนุญาติให้ผ็ใช้งานสามารถนำไปกำหนดการใช้งานได้เอง


Continue reading

Silverstripe เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source อีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.silverstripe.org/
ก่อนทำการติดตั้ง Silverstripe นั้นต้องทำการติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้
ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client


Continue reading

Icinga เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ใช้เฝ้าดูการทำงานของเครื่องต่างๆ ในระบบเครื่อข่ายผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์ เริ่มต้นการติดตั้ง Icinga How-To ครั้งนี้จะติดตั้ง Icinga 2 บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04 ผ่าน PPA

เริ่มจากติดตั้ง Repository Icinga กันก่อน ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository ppa:formorer/icinga

sudo apt-get update

ติดตั้ง Icinga2 ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install icinga2


Continue reading

วิธีการกำหนดการใช้ทรัพยากรณ์ CPU และ Memory สามารถทำได้โดยการใช้ –m และ –c ในการกำหนดได้ดังนี้

 • -m : จำนวน Memory ที่ต้องการกำหนดให้ใส่ค่าจำนวนที่ต้องการตามด้วยหน่วย ดังนี้
  • b : byte
  • k : Kilobyte
  • m : Megabyte
  • g : Gigabyte
 • -c : จำนวน Core ของ cpu ที่ต้องการจำนวน Core นับจาก 0

ตัวอย่างเช่น

sudo docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysecretpassword -d mysql –m 256m –c 0

คือกำหนดให้ Container ที่ชื่อ some-mysql ที่มีการทำงานของ MySQL ให้สามารถใช้งาน Memory ได้สูงสุด 256 Megabyte และสามารถใช้ CPU ได้ 1 Core ชื่อ Core 0

Docker Hub นั้นเป็นแหล่งรวมไฟล์ Image ของ Docker จากนักพัฒนา Docker เริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกกันก่อนเข้าไปที่ https://hub.docker.com แล้วทำการกรอกข้อมูลลงในช่องต่างๆดังนี้

 • Username : ชื่อผู้ใช้งาน
 • Password : รหัสผ่าน
 • Email Address : อีเมลที่ใช้ในการสมัคร

ถ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสารของ Docker ผ่านทางอีเมลให้ติ๊กถูกที่ Yes! I want the weekly newsletter! เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Sing Up

เมื่อกดแล้วให้ไปตรวจสอบอีเมลที่ได้ทำการสมัครไว้จะมีเมลเพื่อยืนยันการสมัคร กดที่ปุ่ม Confirm Your Email


Continue reading

เริ่มด้วยการติดตั้ง Docker ผ่าน curl กันก่อน
ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ติดตั้ง Local Registry ด้วยคำสั่ง

sudo docker run --name local_registry -p 5000:5000 registry

อนุญาตให้มีการใช้งาน Local Registry ด้วยคำสั่ง

echo 'DOCKER_OPTS="--insecure-registry 172.17.42.1:5000"' | sudo tee -a /etc/default/docker


Continue reading