สำหรับเวอร์ชั่นนี้ Debian ไ้ด้ใช้รหัสรุ่นในการพัฒนาคือ Lenny โดยมีการเพิ่มเติมและแก้ไขคุณสมบัติมากมายของ Debian Installer รวมถึงได้มีการปรับให้ใช้ Kernel 2.6.24 ในเวอร์ชั่นนี้ด้วย สำหรับสถาปัตยกรรมที่รองรับ ก็มีทั้ง i386 และ Amd 64 และสำหรับ คอ Embedded ก็ปรับแต่งให้เข้ากับสถาปัตยกรรม armel (Arm Little Endian architecture), โดยมีคุณสมบัติให้สำหรับนักพัฒนา Linux Embedded Sytem อย่าง ‘Embedded ABI’ พร้อมทั้งรองรับการบูตแบบ Graphics และการเข้ารหัสพาร์ทิชั่นรูปแบบใหม่ สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวอร์ชั่นนี้อ่านได้จาก release announcement สำหรับผู้ที่สนใจ Debian "Lenny" สามารถทำการดาวน์โหลด images ที่ใช้ได้ในการติดตั้งได้โดยตรงที่เว็ปไซต์ของ Debian โดยตรง download ; สำหรับผู้ทีสนใจและใช้เครื่องแบบ 32 บิต สามารถ Download โดยตรงได้ที่ : debian-LennyBeta2-i386-DVD-1.iso (4,447MB, MD5, torrent),สำหรับผู้ที่สนใจและใช้เครื่องแบบ 64 บิต สามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้ที่: debian-LennyBeta2-amd64-DVD-1.iso (4,472MB, MD5, torrent).

Comments are closed.