หากเคยใช้หรือเคยเห็นเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla มาก่อน จะเห็นว่า ที่หน้าบทความหรือหน้าข่าวนั้น จะมีไอคอนรูปเครื่องพิมพ์และไอคอน PDF เพื่อสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF หากต้องการความสามารถเดียวกันนี้ใน Drupal สามารถทำได้ โดยติดตั้งโมดูล print http://drupal.org/project/print แล้วเปิดใช้งาน จากนั้นที่เนื้อหาจะมีไอคอนเช่นเดียวกับใน Joomla

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.