กฟผ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน EGAT Open Source Day 2008 วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ หอประชุม กฟผ.1, 2 อาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานกลาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน รับทราบทิศทางและนโยบายการใช้ Open Source ในหน่วยงานภาครัฐ และแนะนำระบบงานที่ พนักงาน กฟผ. ได้พัฒนาขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์ Open Source รวมถึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบงาน ด้วยซอฟต์แวร์ Open Source และแนะนำซอฟต์แวร์ Open Source ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการ จาก หน่วยงานต่างๆ ร้านหนังสือ ลดพิเศษ 20 – 30% และร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในราคาพิเศษ โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน กรอกใบลงทะเบียน ตามไฟล์แนบ แล้วส่งกลับมาที่ opensource@egat.co.th หรือ โทรสาร 024364490 กำหนดการ

8:00 – 9:00 ลงทะเบียน
9:00 – 9:15 กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานสัมมนา โดย รองผู้ว่าการนโยบายและแผน รวผ. มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด หนังสือทำมือ
9:15 – 9:45 นโยบายและการส่งเสริมการใช้ Open Source ในหน่วยงานภาครัฐ โดย คุณเมธินี เทพมณี ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
9:45 – 10:15 บทบาทของ Sipa ในการสนับสนุน Open Source ในหน่วยงานภาครัฐ โดย คุณไพฑูรย์ บุตรี ผู้จัดการฝ่ายโอเพ่นซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
10:15 – 10:30 พัก
10:30 – 11:00 บทบาทของ Nectec ในการสนับสนุน Open Source ในหน่วยงานภาครัฐ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
11:00 – 11:30 ระบบที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ Open Source ใน กฟผ. : Balloon Office โดย คุณชูเกียรติ พรศาลนุวัฒน์ นักคอมพิวเตอร์ ระดับ 7 สังกัด เขื่อนวชิราลงกรณ์
11:30 – 12:00 ระบบที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ Open Source ใน กฟผ. : ระบบช่วยบริหารงานความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช หัวหน้าแผนกจัดการระบบข้อมูล สังกัดฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า
12:00 – 13:00 พัก
13:15 – 14:15 Solutions ในการพัฒนาระบบงาน โดย บริษัท Sun Microsystems (Thailand) Ltd.
14:15 – 14:30 พัก
14:30 – 15:30 Solutions ในการพัฒนาระบบงาน โดย บริษัท Oracle Corporation (Thailand) Ltd.
13:15 – 14:15 ซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้ บริหารโครงการ (OpenProj และ dot project) โดย คุณศิระ นกยูงทอง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
14:15 – 14:30 พัก
14:30 – 15:30 แนะนำ Joomla และการ Migrate จาก Mambo เป็น Joomla โดย คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง บริษัท Marvelic Engine

รายชื่อผู้แสดงนิทรรศการ Sipa : นำเสนอซอฟต์แวร์ Open Source ต่างๆ Ubuntu : นำเสนอระบบปฏิบัติการ Ubuntu บ.Marvelic Engine : นำเสนอ Mambo และ Joomla บ.OSDEV : นำเสนอ OpenOffice.org ฝ่ายพัฒนาบุคลากร : นำเสนอระบบ E-learning ของ กฟผ. บ. Advanced Media Supplies : ขายหนังสือต่างประเทศ ลด 25 – 30% บ. Green Book : ขายหนังสือคู่มือภาษาไทย ลด 20 % ร้าน GOT : ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ราคาพิเศษ บ. Sun Microsystem บ. First Logic บ. Oracle Corporation บ. Regent Technologies

Comments are closed.